Informace o fakulte


Fakulta informacních technologií
Vysoké ucení technické v Brne
Bozetechova 1
612 66 Brno

Fakulta informacních technologií (FIT) VUT v Brne byla zalozena 1.1.2002 na základe Ústavu informatiky a výpocetní techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysokého ucení technického v Brne. Ústav informatiky a výpocetní techniky pod drívejsím názvem Katedra samocinných pocítacu byl zalozen v roce 1964 a mel dlouholetou tradici výuky výpocetní techniky a informatiky v rámci bývalé Fakulty elektrotechnické VUT.

V soucasné dobe zajistuje fakulta výchovu odborníku s kvalifikací bakalár (Bc.) v tríletém bakalárském studijním programu Informacní technologie, inzenýr (Ing.) v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu Informacní technologie a doktor (Ph.D.) ve studijním programu Výpocetní technika a informatika. Tyto studijní programy plne odpovídají Bolonské deklaraci pro rozvoj vysokého skolství v Evrope a jsou strukturou studia plne kompatibilní v rámci Evropy. Studenti tak mohou cást studia absolvovat na univerzitách v zahranicí a tím získat cenné zkusenosti. Vysoké ucení technické v Brne získalo navíc certifikát Evropské komise Diploma Supplement Label - dodatek k diplomu, který umoznuje transparentní a jednotné uznávání vysokoskolské a profesní kvalifikace v rámci Evropské Unie. Na fakulte v soucasné dobe (2014) studuje pres 2500 studentu.

Pocítacove orientovaná cást výuky je soustredena do Centra výpocetní techniky. Krome organizované laboratorní výuky a cvicení zde také studenti samostatne pracují na resení projektu. Dalsí specializované laboratore jsou pak umísteny v prostorách odborných ústavu fakulty a v prízemí Výzkumného centra informacních technologií. Významnou soucástí cinnosti fakulty je také práce na výzkumných projektech, a to za úcasti studentu vyssích rocníku a studentu doktorského studijního programu.


Dalsí odkazy

Vase IPv4 adresa: 100.24.209.47
Prepnout na https