Pokyny k volbám do AS FIT 2004

Volby do akademického senátu FIT proběhly v prvním termínu úspěšně a nemusí se opakovat. Děkujeme všem členům akademické obce FIT, kteří přišli volit!


Volby do AS FIT

Volby do akademického senátu FIT VUT v Brně (AS FIT) jsou organizovány dle §26 odst. 1 zák. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Statutu FIT a Volebního a jednacího řádu Akademického senátu FIT. Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní na této fakultě (§25 odst. 3 zákona). Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Volby jsou rovné, přímé, s tajným hlasováním.

AS FIT je složen z komory akademických pracovníků o počtu 8 členů a studentské komory o počtu 5 členů. Funkční období akademického senátu je tříleté. Akademický senát dle zákona a statutu fakulty rozhoduje o organizačním členění fakulty, schvaluje vnitřní předpisy fakulty (studijní, stipendijní, disciplinární řády), rozdělení finančních prostředků, podmínky pro přijetí ke studiu, vědeckou radu, disciplinární komisi, navrhuje a odvolává děkana fakulty a vyjadřuje se ke jmenování proděkanů.

Akademická obec FIT volí v jednom volebním obvodu s jednou kandidátní listinou. Kandidátní listina je strukturovaná do skupin. Skupiny tvoří:

  1. zástupci akademických pracovníků,
  2. zástupci studentů bakalářského a magisterského studijního programu,
  3. zástupci doktorského studijního programu.

Každý volič má právo volit 8 zástupců do komory akademických pracovníků, 4 zástupce bakalářského a magisterského studia a 1 zástupce doktorského studia.

Návrh kandidáta do AS FIT může podat:

  • každý volič,
  • orgány fakulty (§25 zákona, tj. akademický senát, děkan, vědecká rada, disciplinární komise, tajemník).

Písemný návrh lze podat do 11. října 2004 na sekretariát ústavů FIT B139. Návrh musí obsahovat:

  • skupinu kandidátní listiny, do které je kandidát navrhován,
  • jméno, příjmení a titul kandidáta,
  • adresu elektronické pošty,
  • u studentů ročník, obor studia a adresu trvalého nebo přechodného bydliště,
  • vyjádření kandidáta, že s návrhem souhlasí, stvrzené podpisem kandidáta.
Pokud návrh nebude obsahovat předepsané náležitosti, nebude akceptován.

Kandidátní listiny

Volební komise sestaví z obdržených platných návrhů kandidátní listiny a zveřejní je dne 12. října 2004.

Průběh voleb

Volby do AS FIT a AS VUT proběhnou dne 19. října 2004 od 8:00 do 13:30 v předsálí posluchárenského komplexu.

Volič volí zakroužkováním čísla kandidáta na hlasovacím lístku. Do AS FIT může každý volič zvolit nejvýše 8 zástupců do komory akademických pracovníků a do studentské komory 4 zástupce magisterského a bakalářského studia a 1 zástupce doktorského studia.

Opakování voleb

K platnosti voleb do AS FIT je třeba dle zákona účast nejméně 30% členů akademické obce fakulty (tj. cca. 500 voličů). Pokud bude účast ve volbách nižší, proběhnou opakované volby do AS FIT dne 20. října 2004 od 8:00 do 11:30.

Nebude-li ani v těchto volbách požadovaná účast členů akademické obce splněna, volby se budou opakovat dne 20. října 2004 od 13:00 do 16:00. Třetí opakované volby již limit účasti nemají.

Protože opakování voleb svědčí o nezájmu akademické obce o dění na fakultě, vyzýváme tímto celou akademickou obec k účasti ve volbách.

V Brně dne 8. září 2004

Volební komise pro volby do AS FIT

Ing. Petr Lampa, CVT FIT, lampa@fit.vutbr.cz, předseda volební komise
Doc. Ing. Jiří Kunovský, UITS FIT, kunovsky@fit.vutbr.cz
Světlana Herotová, studentka 3.r.BIT, xherot00@stud.fit.vutbr.cz
Vendula Hrubá, studentka 2.r.BIT, xhruba03@stud.fit.vutbr.cz