Disciplinární komise

Disciplinární komise FIT projednává dle § 31 odst. 3 zákona disciplinární přestupky studentů zapsaných ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na FIT a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.

Členy disciplinární komise FIT jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty po předchozím odsouhlasení Akademickým senátem FIT. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti, z nichž maximálně jeden je studentem doktorského studijního programu. Disciplinární komise fakulty si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu.

Funkční období členů disciplinární komise fakulty je nejvýše dvouleté.

Jednání disciplinární komise FIT se řídí Disciplinárním řádem VUT a Disciplinárním řádem pro studenty FIT.

Pro zahájení disciplinárního řízení je podavatel povinen připravit návrh s těmito náležitostmi (viz čl. 6, odst. 3 Disciplinárního řádu VUT):

  1. popis skutku, v němž je spatřován disciplinární přestupek, včetně uvedení konkrétních porušených právních předpisů a/nebo vnitřních předpisů,
  2. označení studenta, který se měl dopustit disciplinárního přestupku,
  3. zdůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek,
  4. navrhované důkazy, o které je návrh opřen.
Pro podání návrhu kontaktujte tajemnici disciplinární komise: Ing. Svatavu Nunvářovou, Ph.D.

Informace o jednání disciplinární komise jsou na úřední desce.

Složení disciplinární komise od 10.5.2018

Složení disciplinární komise od 27.4.2016

Složení disciplinární komise od 30.4.2014 do 26.4.2016

Složení disciplinární komise od 22.5.2012 do 29.4.2014

Složení disciplinární komise od 17.4.2012 do 21.5.2012

Složení disciplinární komise od 2.3.2010 do 1.3.2012

Složení disciplinární komise od 22.1.2008 do 21.1.2010

Vaše IPv4 adresa: 54.158.199.217
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]