Disciplinární komise

Disciplinární komise FIT projednává dle § 31 odst. 3 zákona disciplinární přestupky studentů zapsaných ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na FIT a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.

Členy disciplinární komise FIT jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty po předchozím odsouhlasení Akademickým senátem FIT. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti, z nichž maximálně jeden je studentem doktorského studijního programu. Disciplinární komise fakulty si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu.

Funkční období členů disciplinární komise fakulty je nejvýše dvouleté.

Jednání disciplinární komise FIT se řídí Disciplinárním řádem VUT a Disciplinárním řádem pro studenty FIT.

Pro zahájení disciplinárního řízení je podavatel povinen připravit návrh s těmito náležitostmi (viz čl. 6, odst. 3 Disciplinárního řádu VUT):

  1. popis skutku, v němž je spatřován disciplinární přestupek, včetně uvedení konkrétních porušených právních předpisů a/nebo vnitřních předpisů,
  2. označení studenta, který se měl dopustit disciplinárního přestupku,
  3. zdůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek,
  4. navrhované důkazy, o které je návrh opřen.
Pro podání návrhu kontaktujte tajemnici disciplinární komise: Ing. Svatavu Nunvářovou, Ph.D.

Informace o jednání disciplinární komise jsou na úřední desce.

Složení disciplinární komise od 10.5.2018

Vaše IPv4 adresa: 18.205.176.100
Přepnout na https