Vznik Fakulty informačních technologií
Vysokého učení technického v Brně

Počítače přestaly být samostatnými specializovanými zařízeními a vytváření programových systémů přestalo být jediným cílem studia informatiky. Do oblasti zájmu se dostaly a stále více dostávají inženýrské aplikace s počítači, a pro toto spojení klasické informatiky a jejích inženýrských aplikací se začal používat souborný název informační technologie a v obecnějším pojetí informační a komunikační technologie. Za těmito zastřešujícími termíny najdeme především Internet a jeho aplikace, síťové technologie, informační, databázové a inteligentní systémy, počítačovou grafiku a multimédia, objektově orientované programování, složitá aplikační rozhraní, komunikace člověkstroj, spolehlivost technických a programových prostředků, bezpečnost a kryptografii v systémech s počítači, a další. Na rozdíl od teoretické informatiky jsou informační technologie disciplinami inženýrskými a svým obsahem patří do studijních programů na technických universitách.

Na VUT v Brně se v současné době informační technologie ve výše uvedeném smyslu vyučují a pěstují pouze na FEI, a to na oboru Výpočetní technika a informatika. Dosavadní způsob přijímání studentů na FEI, s dodatečným přerozdělováním na různé obory při stanovených směrných číslech, však neumožňoval a neumožňuje pružně reagovat na prudce rostoucí zájem uchazečů o studium oboru VTI, a tak v minulosti i v současnosti část studentů nebyla zařazena na obor VTI, tj. na obor svého zájmu. Nejistota v zařazení na obor svého zájmu způsobovala, že mnozí uchazeči o obor VTI se buď na FEI VUT v Brně nehlásili, a nebo i v případě úspěšného složení přijímací zkoušky se na FEI VUT v Brně nezapsali, a své studium pak zahájili na jiné universitě, kde byli od začátku studia zapsáni na oboru svého zájmu. Vznik nové Fakulty informačních technologií (FIT) je způsob, který přinese uchazečům o studium jistotu.

Návrh na vznik FIT VUT v Brně je tedy příspěvkem k tomu, aby Vysoké učení technické v Brně, jako moderní a na vnější podmínky dynamicky reagující technická universita, uspokojilo stále rostoucí požadavky uchazečů o vysokoškolské vzdělání v oblasti informačních technologií.

Návrh na vznik FIT VUT v Brně je podpořen i regionálními důvody. Brno je v současnosti považováno za jedno z nejperspektivnějších měst v České republice pro rozvoj průmyslu, který produkuje výrobky podporující moderní, mj. i informační technologie. Při posouzení klíčových faktorů nejvýrazněji ovlivňujících podnikání založené na nejnovějších technologiích byla vyhodnocena města s optimálními podmínkami v pořadí Brno a Plzeň, následované Prahou, Ostravou a Pardubicemi. Zkoumané faktory zahrnovaly množství a dostupnost pracovní síly a náklady na ni, existenci universitního vzdělávacího centra, dobrou infrastrukturu reprezentovanou blízkostí letiště nebo dálnice, a existenci speciální průmyslové zóny nebo parku, jejichž rozvoj je podporován místními úřady. V současnosti již v Brně vznikají významná zastoupení firem se zaměřením na informační technologie, jako jsou např. Philips, SiliconGraphics, IBM, SAP, Flextronics. Vezmou-li se navíc v úvahu rozvíjející se české firmy s podobným zaměřením, je zřejmé, že absolventi s universitním technickým vzděláním zaměřeným na informační technologie budou nacházet uplatnění.

Pokud proběhne akreditace Fakulty informačních technologií VUT v Brně podle předpokládaného harmonogramu, vznikne tato fakulta 1. ledna 2002. První uchazeči budou podávat své přihlášky k přijetí do nových studijních programů na FIT VUT v Brně na jaře roku 2002. Přijatí uchazeči pak zahájí studium od zimního semestru ak.r. 2002/2003 podle zcela nových studijních plánů. Studenti, kteří budou k 1. lednu 2002 na oboru Výpočetní technika a informatika, dokončí své studium na FIT VUT podle stávajících studijních plánů.

Zájemcům o studium na FIT VUT v Brně navrhujeme sledovat informace na URL:http://www.fee.vutbr.cz/FIT/.

Studijní programy a skladba studijních plánů pro FIT VUT v Brně se připravují v souladu s Dlouhodobým záměrem VUT v Brně, v souladu s doporučeními Boloňské deklarace pro rozvoj vysokého školství v Evropě, a s plným respektováním zásad evropského kreditového systému European Credit Transfer System (ECTS) s cílem maximálně podpořit kompatibilitu studia nejen v rámci VUT v Brně, ale i v rámci ostatních universit v České republice, a také v zahraničí. Obsahová náplň studijních plánů bude vycházet ze závěrů UNESCO ve Světové deklaraci o vysokoškolském vzdělávání pro 21. století, kde konkrétní doporučení pro oblast informačních technologií navrhla společnost IFIP/UNESCO Informatics Curriculum Framework 2000 (ICF 2000), a to za nepominutelné podpory dalších doporučení mezinárodních organizací elektrotechnických odborníků na počítačové vědy IEEE/ACM jako jsou Computing Curricula 2001 a doporučení pracovní skupiny pro systémy založené na počítačích Engineering of Computer-Based Systems (ECBS).