Přihláška ke studiu

Bakalářské studium

Přijímací řízení se zahajuje podáním přihlášky ke studiu. Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (§48 odst. 1 zákona o vysokých školách).
  • Ukončení středoškolského vzdělání v České nebo Slovenské republice se dokládá ověřenou kopií maturitního vysvědčení.
  • Dojde-li k situaci, že termín rozhodnutí o přijetí předchází v daném školním roce maturitu, dodá uchazeč kopii maturitního vysvědčení dodatečně. Rozhodnutí o přijetí bude v tomto případě odloženo až do dodání kopie maturitního vysvědčení. Nebude-li kopie maturitního vysvědčení dodána do posledního termínu zápisu v daném akademickém roce, považuje se přihláška za neplatnou.
  • Uchazeči, kteří absolvovali střední školu v zahraničí, musí prokázat dosažení úplného středního vzdělání nostrifikační doložkou dle vyhlášky č. 12/2005 Sb..

Náležitosti papírové přihlášky

Přihlášku ke studiu lze podat elektronicky nebo papírovou formou. Termín a adresu pro odevzdání přihlášek stanovují Pravidla pro přijímací řízení. Přihlášku je nutno řádně vyplnit, a to zejména:
  • IZO oboru střední školy.
  • Studijní program: jeho číslo a název: "B2646 Informační technologie" (tj. tříletý bakalářský studijní program zakončený titulem Bc.).
  • Do rubriky Typ studijního programu uchazeč uvede typ programu "bakalářský".
  • Rubriku Studijní obor vyplní názvem studijního oboru "Informační technologie".
  • Uchazeč dále musí v přihlášce pravdivě vyplnit kolonku Předchozí studium na VŠ.
  • Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se na FIT nevyžaduje.
K přihlášce musí být dále přiložen doklad o zaplacení administrativního poplatku, který se liší u papírové a elektronické přihlášky.

Návod na vyplnění elektronické přihlášky

Elektronickou přihlášku může uchazeč podat na stránce epřihlášky, kde lze také nalézt návod k jejímu vyplnění.

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy kompletně vyplní elektronickou přihlášku a zaplatí poplatek za přijímací řízení (podle pokynů v elektronické přihlášce).

Navazující magisterské studium

Podmínkou přijetí ke studiu (§ 48 odst. 1 zákona o vysokých školách) je řádně ukončené studium v kterémkoli typu vysokoškolského studijního programu.

Návod na vyplnění elektronické přihlášky

Elektronickou přihlášku může uchazeč podat na stránce epřihlášky, kde lze také nalézt návod k jejímu vyplnění a kde se později mohou uchazeči seznámit se svými výsledky přijímací zkoušky.

Dále viz Podmínky přijetí.

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https