O projektu ESF Klíčové aktivity Odkazy  
   

Projekt zahrnuje inovace bakalářského a magisterského studijního programu "Informační technologie" na Fakultě informačních technologií VUT v Brně tak, aby jejich absolventi byli co nejlépe připraveni reagovat na požadavky trhu práce v oblasti IT odborníků. Důraz je kladen na zvýšení výstupních znalostí bez zvyšování zátěže studentů - moderní výukové technologie a hlavně na zvýšení schopností vytvářet hotové aplikace. Absolventi mají poměrně kvalitní teoretický základ, je třeba zlepšit schopnosti absolventů zapojit se do tvorby reálných aplikací ať už samostatně nebo v týmu.

Inovace vzdělávacích programů bude spočívat především ve vytvoření plně elektronického informačního systému podpory studia. Systém bude umístěn na webovém informačním centru fakulty a bude k němu možné přistupovat prostřednictvím internetu, umožní studentům lepší přístup k informacím a efektivnější využití studia a studijních materiálů. Kromě studijních textů budou součástí informačního systému i záznamy přednášek. O přednášku (a zejména cenné komentáře vyučujícího k probírané látce) tak nepřijde ani student, který se z jakéhokoliv důvodu (např. nemoc) nemohl přednášky přímo účastnit. Pro každý povinný předmět a řadu volitelných ve studijních programech FIT bude vypracována studijní opora v elektronické formě. Opora se stane součástí webového informačního systému na podporu studia, bude však také schopna existovat jako samostatný soubor, aby si studenti mohli tuto oporu uložit na svůj počítač například doma či vytisknout a studovat z tištěné podoby (pro ty, kterým to vyhovuje). Opora by měla pomoci absorbovat dnes již poměrně velké množství informací, které by měl absolvent v oboru Informační technologie znát a to cíleně takovým způsobem, aby student tyto informace dokázal aplikovat a aby se klíčové poznatky, načerpané studiem, staly navždy součástí jeho znalostí. Studijní opora bude mít charakter učebního textu obohaceného o moderní vzdělávací prvky, které jsou pro studijní opory charakteristické. Čtenáře při studiu opora povede, pomůže mu zamýšlet se nad souvislostmi a průběžně si kontrolovat, zda studované látce porozuměl. Nedopustí, aby se čtenář ve studovaném textu ztrácel. Opora bude odkazovat i na další doporučené zdroje informací, ze kterých může čtenář čerpat.

Dalším prvkem, který obohatí stávající studijní program a bude úzce souviset s komerční sférou, jsou jednoduché univerzální kity pro experimenty a prototypování číslicových počítačových vestavěných systémů. Praktické zkušenosti, které studenti získají při tvorbě aplikací na HW kitech jim přinesou možnost uplatnění se ve firmách zabývajících se vývojem a tvorbou vestavěných systémů. Takových firem je v regionu celá řada a díky převažujícímu podílu tvůrčí práce odborníků (vytváří složitá řešení systémů na míru konkrétním zákazníkům) dokáží konkurovat na světovém trhu. Státy s levnou nekvalifikovanou pracovní silou zde tuto výhodu nemají šanci uplatnit, protože cenu takových výrobků tvoří v převážné míře právě práce kvalifikovaných odborníků. HW kit, který dostane každý student, bude využíván v řadě povinných (v každém semestru min. v jednom povinném předmětu už od 1. ročníku) a volitelných předmětů k praktickým cvičením i k vytváření individuálních projektů vedoucích na trénink tvorby reálných aplikací. Kit je navržen tak, aby umožňoval jednoduché elementární aplikace na počátku studia i složitější (např. multimediální) aplikace tvořené jako bakalářská či diplomová práce. Předpokládá se, že bude vypsána řada bakalářských a diplomových projektů, v nichž bude kit využit, předpokládá se vypsání takových projektů, jejichž výsledky by byly zpětně aplikovatelné do výuky a obohatily podpůrné prostředky, které jsou ke kitu k dispozici. Kit je koncipován tak, aby základní softwarová podpora (vývojové a ladicí prostředí, příklady) byla dostupná každému zdarma na internetu (poskytují výrobci komponent, z nichž se skládá kit). Studentům bude k dispozici odborný pracovník, se kterým bude možné konzultovat nebo si bude moci informace vyhledat v nově vzniklém informačním systému.

Součástí výuky se stanou volitelné kurzy, v nichž studenti získají zdarma certifikáty osvědčující jejich znalosti technologií, které mají v oblasti operačních systému, nástrojů pro tvorbu aplikací a sítových technologií klíčovou pozici na trhu a pracuje se s nimi v převážné většině firem, jsou využívány i ve státní správě. Tyto certifikáty jsou mezinárodně uznávány. Jeho držiteli zajistí náskok před ostatními uchazeči o zaměstnání. Z předběžného průzkumu, který byl proveden, vyplynulo, že studenti projevují o tyto certifikáty velký zájem. V rámci projektu budou probíhat 2 druhy kurzů: Microsoft Certified Professional (MCP) a kurzy síťových technologií Cisco (CNA). Pro výuku síťových technologií Cisco bude na FIT vybudována laboratoř a vyškoleni odborní lektoři. Kurzy MCP zajistí partner projektu - ApS Brno.

O projektu