Ústav počítačových systémů Fakulty informačních technologií VUT v Brně ve spolupráci s Fakultou mechatroniky Technické univerzity v Liberci a Ústavem informatiky Slovenské akademie věd pořádá seminář doktorandů z pracovišť ČR a SR zabývajících se návrhem a diagnostikou počítačových obvodů.

Našim cílem je vytvořit seminář s neformálním prostředím, na němž budou doktorandi informovat o výsledcích své výzkumné práce formou článku a prezentace. Na semináři bude prezentována tvůrčí činnost studentů doktorandského studia. Jejich výzkumná činnost, výsledky a zaměření doktorské práce budou v tvořivém prostředí semináře diskutovány fórem školitelů a doktorandů podobně odborně zaměřených. Každý doktorand by si měl ze semináře odnášet podněty pro svou další činnost a její směřování tak, aby svoji práci úspěšně dokončil a bez problémů obhájil.

Obsahem každé prezentace by mělo být:

Výsledkem následné diskuse by mělo být:

Primárním cílem semináře není získat další publikaci, ale zpětnou vazbu nutnou k tomu, aby se doktorand posunul ve své prácí blíže k úspěšnému dokončení studia. Není proto v žádném případě požadováno, aby obsahem prezentace byly poslední dosažené a dosud nepublikované výsledky, ale spíše přehled dosavadní vědecko-výzkumné činnosti doktoranda.

Cílem bude rovněž vytvoření týmu kvalitních oponentů těchto specificky zaměřených doktorských prací. Chtěli bychom dosáhnout stavu, kdy v průběhu těchto seminářů se ujasní vhodní oponenti konkrétních doktorských prací.

Na semináři bude připomenut Prof. Ing. Jan Hlavička, DrSc., který zemřel v září r. 2002 a je nezapomenutelnou osobností československé počítačové vědy. Svým rozhledem, znalostmi a schopnostmi výrazně odborně ovlivnil mnohé ze současných vysokoškolských učitelů v obou republikách. Nejlepší příspěvky v posledních dvou kategoriích budou oceněny cenou profesora Jana Hlavičky.

Přínosem těchto seminářů také bude, pokud se zvýší vzájemná informovanost o odborném zaměření jednotlivých pracovišť a zároveň budou navázány neformální a profesionální vztahy mezi jednotlivými pracovišti a účastníky. Chceme založit tradici seminářů a organizovat je pravidelně v obou republikách.