Events

Seminar DCSY - Vaverka F.: Prezentace tezí disertační práce: Vývoj vědeckých aplikací akcelerovaných pomocí GPU clusterů

L314 17.2.2017

Na semináři bude představena nová aproximační metoda dekompozice domén pro Fourierovy spektrální metody řešení PDE v kontextu šíření ultrazvukových vln. Důraz bude kladen na škálovatelnost a efektivitu metody na moderních superpočítačových architekturách s využitím akcelerátorů.

Speakers

Vaverka Filip, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 34.204.179.0
Switch to https