Events

Seminar DCSY - Lojda J.: Prezentace tezí disertační práce: Odolnost proti poruchám v HLS pomocí úprav vstupní specifikace

L314 24.2.2017

Stále častěji jsou využívány metody návrhu číslicových systémů pomocí vysokoúrovňové syntézy, High-Level Synthesis (HLS). Vstupem HLS je specifikace algoritmu, např. v některém vyšším programovacím jazyce, výstupem HLS je popis obvodu na úrovni RTL.
V prezentaci představím stručný úvod do problematiky a novou metodu zavádějící odolnost proti poruchám do HLS pomocí úprav na úrovni vstupní specifikace. Dále bude uvedeno vyhodnocení metody v jejím současném stavu na případové studii.

Speakers

Lojda Jakub, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 34.204.179.0
Switch to https