MSMTEUVAVPI

IT4I in Brno

Cílem projektu IT4Innovations je vybudování národního centra excelentního výzkumu v oblasti ICT. Součástí projektu bude i pořízení velmi výkonného superpočítače, který bude zprovozněn v roce 2014, přičemž by se měl v té době zařadit mezi sto nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Hlavním nositelem projektu je VŠB-TU Ostrava.

FIT VUT v Brně vede dva z osmi výzkumných programů projektu IT4Innovations a zaměřuje se na spojení základního výzkumu s výzkumem pro potřeby aplikační sféry:

  • VP 7 - Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat.
  • VP 8 - Bezpečné a spolehlivé architektury, sítě a protokoly.

Výzkumné centrum informačních technologií

Hlavní investiční akcí v rámci projektu IT4Innovations na FIT VUT v Brně je vybudování nového objektu Q v územní rezervě areálu Božetěchova 1. Objekt bude sloužit pro výzkumné aktivity fakulty, zejména pro experimentální vývoj a smluvní výzkum. Objekt byl stavebně dokončen v říjnu 2013 a bude uveden do provozu počátkem roku 2014.

říjen 2013

Vizualizace pavilonu Výzkumného centra informačních technologií FIT VUT v Brně

[preview]
Vizualizace (4 foto)

Vybavení centra

Výzkumné centrum informačních technologií (VCIT) je třípodlažní objekt financovaný zejména ze zdrojů strukturálních fondů Evropské unie Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace VaVpI, Prioritní osa 1 "Evropská centra excelence" a je součástí Centra excelence IT4Innovations.

Poskytuje prostory pro technologii přístupového bodu superpočítače a kvalitní pracovní prostředí pro výzkumníky s přístupem k nejmodernější technice. Bonusem je umístění v areálu jedné z nejmodernějších fakult, který nabízí reprezentační a výukové prostory vybavené špičkovou technikou, prostory pro vědeckovýzkumnou činnost, ubytovací a společenské zázemí.

Areál FIT vznikl mezi lety 2002 až 2009 v místě bývalého kartuziánského kláštera zrušeného v osmnáctém století. Zchátralý areál převzalo VUT v šedesátých letech dvacátého století, bývalý velkostatek a pivovar byly znovu připojeny po roce 2000.

Objekt VCIT je flexibilní z hlediska přestavitelnosti a modifikovatelnosti technologií a laboratoří, je plně klimatizovaný a splňuje přísná kritéria Evropské komise na centra excelence. Pod objektem se nacházejí historické pivovarské sklepy, které jsou spolu s celým areálem kulturní památkou.

Architektonický koncept vychází ze synergie zachovaných obvodových stěn historického objektu pocházejících z období baroka a soudobých konstrukcí, které navazují na tvarosloví nových objektů v areálu.

Západní průčelí je nositelem industriálního odkazu této části areálu, což je podtrženo užitím korodovaného plechu na nových obvodových konstrukcích. Jižní průčelí, směřující do veřejného prostranství, je horizontálně členěné patrovými deskami. Nad volným půdorysem části přízemí vystupuje hmota dvou nadzemních podlaží a tvoří novodobý rámec barokní štítové stěny původního objektu. Do areálu fakulty se prosklenými stěnami otevírá východní průčelí. Architektonické principy spolupůsobí s potřebami technickými a celek je podpořen výtvarným řešením.

Vnitřní prostory jsou přístupné vlastním samostatným vstupem z areálu a v úrovni druhého podlaží z chodbového systému fakulty a je plně bezbariérový. V prvním podlaží je umístěna serverovna, pracovny techniků a speciální výzkumné laboratoře. Ve druhém a třetí podlaží jsou situovány flexibilní výzkumné laboratoře, které je možné propojovat nebo rozdělovat zvukotěsnými přemístitelnými příčkami.

Část střechy je koncipována jako relaxační zahrada s terasou. Ve strojovně na střeše budovy se nacházejí zařízení, která zabezpečují vhodnou kvalitu vnitrního prostředí.

Pod objektem se nacházejí sklepení, bývalá ledárna pivovaru, jež nabízejí možnost společenského využití.

Technická infrastruktura je napojena na stávající zázemí fakulty, včetně integrace do systému inteligentního řízení budov. Pro vytápění bude primárně využíváno odpadní teplo z technologií výpočetní techniky. Přebytečné teplo může být dodáváno do areálu.

Napájení elektrickou energií je z trafostanice areálu, výpočetní technika má zajištěno nepřerušované napájení UPS. V objektu jsou dva zdroje chladu, které zaručují redundantní dodávku pro chod výpočetní techniky. Objekt je vybaven systémem měření a regulace zajišťujícím automatické řízení veškerých technologií, současně monitoruje a vyhodnocuje ekonomiku provozu.

Kontakt

Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.
vedoucí centra
Tel.: +420 54114 1239

MSMTEUVAVPI

Your IPv4 address: 54.242.236.164
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]