Aktuality

Titulek:Volby do akademického senátu VUT
Termín:31.10.2017
Akademický senát VUT (AS VUT) vyhlásil na svém zasedání dne 30. června 2017 volby do AS VUT na funkční období listopad 2017 až listopad 2020. Akademický senát FIT VUT (AS FIT) na svém zasedání dne 12. září 2017 schválil tyto Pokyny pro přípravu a průběh voleb do AS VUT.

AS VUT se skládá ze zástupců akademických pracovníků a studentů volených příslušnou částí akademické obce VUT z jejích řad (čl. 35 Statutu VUT). Akademická obec každé fakulty je zastoupena dvěma akademickými pracovníky a jedním studentem. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní na této fakultě. Volby do AS VUT jsou organizovány podle Zákona 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Statutu VUT a Volebního řádu AS VUT.

Volební obvody

Podle čl. 8 odst. 1 Volebního řádu AS VUT se na fakultě zřizují dva volební obvody, z nichž jeden tvoří akademičtí pracovníci a druhý studenti. Pro zařazení člena akademické obce, který je současně akademickým pracovníkem a studentem, nebo je pracovně zařazen na více součástech, nebo studuje současně na více součástech, se postupuje podle čl. 8 odst. 2 až 5 Volebního řádu AS VUT.

Sestavení kandidátních listin

Kandidovat může kterýkoliv člen akademické obce FIT, nebrání-li mu překážka neslučitelnosti funkcí stanovená Statutem VUT nebo zákonem o vysokých školách. Každý člen akademické obce je oprávněn kandidovat pouze v jednom volebním obvodu.

Návrh na kandidáta může podat každý člen akademické obce FIT. Na kandidátní listinu budou zařazeni všichni navržení, kteří souhlasí s kandidaturou. Návrhy na kandidáty na členy do AS VUT lze podat do 18. října 2017 na sekretariát děkana. Kandidátní listina bude zveřejněna 20. října 2017.

Návrh na kandidáta musí obsahovat:
  • volební obvod, za který je kandidát navrhován (akademičtí pracovníci nebo studenti),
  • jméno, příjmení a tituly kandidáta,
  • školní adresu elektronické pošty kandidáta,
  • u studentů ročník a typ studijního programu (bakalářský, magisterský nebo doktorský),
  • vyjádření kandidáta, že s návrhem souhlasí,
  • datum a podpis kandidáta,
  • jméno, příjmení, tituly, školní adresu elektronické pošty, datum a podpis navrhovatele.

Průběh voleb

Volby probíhají ve volebních obvodech nezávisle. Všichni voliči příslušní k určitému volebnímu obvodu volí z jedné kandidátní listiny. Ve volebním obvodu akademických pracovníků může volič zvolit nejvýše dva zástupce a ve volebním obvodu studentů nejvýše jednoho zástupce.

Volby do AS VUT proběhnou elektronicky dne 31. října 2017 prostřednictvím informačního systému FIT od 0:00 do 23:59 hod. Volí se prostřednictvím webového formuláře zaškrtnutím zaškrtávacího pole u jména kandidáta a stiskem tlačítka Odevzdat. Pokud bude odevzdán volební lístek s více zaškrtnutými kandidáty, než je povoleno, bude volební lístek zpracován jako neplatný. Volební lístek lze vyplnit pouze jednou.

Příslušné volební lístky jsou dostupné na následujících adresách

Volební komise

AS FIT schválil fakultní volební komisi ve složení:
  • Ing. Radek Kočí, Ph.D., předseda komise a zástupce ve volební komisi VUT,
  • Ing. Petr Lampa a
  • Ing. Karel Beneš.

Vloženo: 12.9.2017 15:21:43

Další zdroje informací

Vaše IPv4 adresa: 54.90.119.59
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]