Aktuality

Titulek:Doplňovací volby do akademického senátu FIT
Termín:20.5.2015
AS FIT vyhlásil na svém 11. zasedání doplňovací volby do akademického senátu FIT ve volebním obvodu studentů doktorských studijních programů pro funkční období 2013 až 2016 na den 20.5.2015.

Pokyny k doplňovacím volbám do AS FIT
Volby do Akademického senátu FIT VUT v Brně (AS FIT) jsou organizovány dle §26 zák. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Statutu FIT a Volebního a jednacího řádu AS FIT. Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na fakultě a studenti zapsaní na fakultě (§25 odst. 3 zákona). Volby jsou přímé, s tajným hlasováním.

AS FIT je složen z komory akademických pracovníků o počtu 8 členů a studentské komory o počtu 5 členů, z toho nejvíce 4 studenti bakalářského a magisterského studijního programu a alespoň 1 student doktorského studijního programu. Funkční období akademického senátu je tříleté.

Volební obvody
Pro volby do akademického senátu jsou v akademické obci vytvořeny tři volební obvody:

  • obvod akademických pracovníků,
  • obvod studentů bakalářských a magisterských studijních programů a
  • obvod studentů doktorských studijních programů.

Volby probíhají v každém volebním obvodu odděleně. Student doktorského studijního programu, který je současně akademickým pracovníkem, může volit buď v obvodu studentů doktorských studijních programů nebo v obvodu akademických pracovníků. Nepožádá-li písemně o zařazení do volebního obvodu akademických pracovníků, je považován za voliče v obvodu studentů doktorských studijních programů. Žádost je nutné doručit na sekretariát děkana FIT nejpozději do 12.5.2015 15:00 hod.

Kandidátní listina
Návrh kandidáta do AS FIT může podat každý člen akademické obce. Písemný návrh lze podat do 12.5.2015 15:00 na sekretariát děkana FIT. Návrh musí obsahovat:

  • volební obvod, za který je kandidát navrhován (studenti doktorských studijních programů),
  • jméno, příjmení a tituly kandidáta,
  • adresu elektronické pošty,
  • u studentů ročník, obor studia a adresu trvalého nebo přechodného bydliště,
  • vyjádření kandidáta, že s návrhem souhlasí,
  • datum a podpis kandidáta.

Student doktorského studijního programu, který je současně akademickým pracovníkem, může kandidovat buď v obvodu studentů doktorského studijního programu nebo v obvodu akademických pracovníků, ale pouze v jednom volebním obvodu.

Pokud návrh nebude obsahovat předepsané náležitosti, nebude akceptován. Volební komise sestaví z obdržených platných návrhů kandidátní listinu a zveřejní ji dne 13.5.2015 na webové stránce AS FIT.

Průběh voleb
Volby do AS FIT proběhnou elektronicky dne 20.5.2015 v době od 0:00 do 23:59 hod. Volí se prostřednictvím webového formuláře zaškrtnutím zaškrtávacího pole u jména kandidáta (příp. jmen kandidátů) a stiskem tlačítka Odevzdat. Pokud bude odevzdán volební lístek s více zaškrtnutými kandidáty, než je povoleno, bude volební lístek zpracován jako neplatný. Volební lístek lze vyplnit pouze jednou. Volební lístek pro obvod studentů doktorských studijních programů je dostupný na adrese http://wis.fit.vutbr.cz/FIT/st/volby.php. Každý student doktorského studijního programu má právo volit jednoho kandidáta volebního obvodu studentů doktorských studijních programů.

Vyhlášení výsledků
Výsledky voleb budou zveřejněny dne 21.5.2015 na webové stránce AS FIT.

Volební komise:

Zástupci akademických pracovníků:

doc. D. Kolář, Ing. P. Lampa.

Zástupci studentů:

Bc. K. Beneš, Ing. F. Kešner
Vloženo: 27.4.2015 11:02:51 Aktualizováno: 13.5.2015 14:17:00


Další zdroje informací

Vaše IPv4 adresa: 54.226.41.91
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]