Výzkum a vývoj

Vědecko výzkumná, vývojová a publikační činnost je velmi důležitou specifickou součástí činností zajišťovaných FIT. Poskytuje prostor pro tvůrčí základní i aplikovaný výzkum, vývoj prototypů, národní a mezinárodní spolupráci, je nezbytná pro vědecký a odborný růst, je podmínkou habilitací docentů, jmenování profesorů a obhájení disertací studentů doktorského studijního programu. Je rovněž významným ekonomickým zdrojem zajišťujícím rozvoj fakulty.

Vědecká a výzkumná činnost FIT je orientována do aktuálních výzkumných oblastí teorie, metod a aplikací informačních technologií. K typických oblastem výzkumu FIT patří:

Vědecká a výzkumná činnost je podstatnou součástí doktorského studijního programu a účastní se jí i nadaní studenti magisterského, případně bakalářského studijního programu. Je převážně realizována v rámci Výzkumného záměru fakulty, grantových a výzkumných projektů, habilitačních prací a disertačních prací studentů doktorského studijního programu.

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https