Výzkumné skupiny

Brno University Security Laboratory - FIT

Témata výzkumu
 • Attacks on hardware secure devices
 • Smart-card security
 • Reputation/trust-based systems
 • Security of protocols on IP
 • Internet security
 • Sensor and ad-hoc networks
 • Cryptography and cryptanalysis
 • Applied cryptography

NES@FIT - Výzkumná skupina počítačové sítě

Témata výzkumu
 • Návrh, specifikace a analýza počítačové komunikace
 • Komunikace vestavěných zařízení, bezdrátové, mobilní a senzorové sítě.
 • Nástroje pro síťovou forenzní analýzu (projekt Netfox, projekt Tarzan)
 • Monitorování a bezpečnost Internetu věcí (projekt Ironstone, projekt IGA)
 • Bezpečností komunikace průmyslových sítí (projekt Bonnet, projekt Tractor)
 • Návrh nové architektury síťové komunikace (projekt PRISTINE)
 • Modelování a simulace počítačových sítí (projekt ANSAINET)
 • Simulace rekurzivní internetové architektury (projekt RINASIM)
 • Monitorování, bezpečnost a měření kvality síťových přenosů se zaměřením na audio a video komunikaci

SC@FIT - Výzkumná skupina Superpočítačových technologií

Témata výzkumu
Hardwarová témata
 • Architektura paralelních systémů
 • Modelování výkonnosti a škálování paralelních systémů
 • Systémy založené na GPU a dalších akcelerátorech
 • Nízkopříkonové systém, optimalizace výkonu a spotřeby
Softwarová témata
 • Dekompozice spektrálních metod
 • Automatické vyvažování zátěže na heterogenních systémech
 • Párování fyzikálních modelů
 • Asynchronní vstup/výstup
 • Systémy pro řízení a monitoring superpočítačů
 • Moderní programovací jazyky v HPC (Python, OpenACC, Thrust)
Aplikace
 • Simulace šíření ultrazvuku v lidském těle
 • Akcelerace fotoakustického snímkování
 • Návrh ultrazvukových senzorů
 • Vědecké aplikace určené pro vysoký výkon

Security Technology Research and Development

Témata výzkumu
 • biometrické systémy
 • bezpečnost
 • zpracování obrazu a videa
 • vestavěné systémy
 • policejní a vojenské aplikace
 • inteligentní senzory
 • robotika

Výzkumná skupina akcelerovaných síťových technologií

Témata výzkumu
 • Monitorování a bezpečnost počítačových sítí
 • Akcelerace časově kritických operací, jako je analýza hlaviček paketů, klasifikace paketů, udržování a správa síťových toků, hledání nejdelšího společného prefixu a hledání řetězců nebo regulárních výrazů)
 • Návrh zařízení a systémů pro síťovou infrastrukturu, monitorování a bezpečnost sítí
 • Vícejádrové procesory a technologii FPGA v síťových aplikacích

Výzkumná skupina automatizované analýzy a verifikace - VeriFIT

Témata výzkumu
Statická analýza, dynamická analýza a testování počítačových systémů, podpora řízení kvality vývoje software a související témata z oblasti teorie automatů a logik zahrnující mimo jiné:
 • Statickou analýzu a verifikaci na formálních základech v oblasti systémů s nekonečnými stavovými prostory (programy s ukazateli a dynamickými datovými strukturami, paralelní programy s neomezeným počtem vláken, neomezenými celočíselnými proměnnými, poli, parametry, rekurzí, neomezenými komunikačními kanály apod.), a to zejména s využitím teorie automatů, logik a grafů.
 • Testování a dynamickou analýzu (zejména paralelního) software s využitím širokého spektra metod (vkládání šumu, extrapolace, dolování z dat, strojové učení), včetně možnosti sebe-opravování programů za běhu resp. poskytování informací pro řízení kvality vývoje software.
 • Formální verifikaci v návrhu hardware s využitím vysoko-úrovňových návrhových jazyků.
 • Výzkum efektivních technik pro práci s automaty či logikami -- např. simulační redukce nedetereministických automatů, efektivní testování inkluze nad nedeterministickými automaty, rozhodovací procedury různých logik apod.

Výzkumná skupina dolování dat z řeči BUT Speech@FIT

Témata výzkumu
 • identifikace řečníka
 • identifikace jazyka
 • rozpoznávání řeči
 • detekce klíčových slov
 • rozpoznávání fonémů
 • tvorba řečových dat

Výzkumná skupina Evolvable Hardware

Témata výzkumu
 • biologií inspirovaný hardware a software
 • aproximativní počítání
 • evoluční logická syntéza a optimalizace
 • evolvable hardware v FPGA, neuropočítače
 • celulární automaty a jejich aplikace
 • aplikace evolučních algoritmů v počítačovém inženýrství

Výzkumná skupina formálních modelů

Témata výzkumu
 • teoretické základy informačních systémů
 • formální jazyky a jejich modely
 • specifikace a překlad jazyků
 • aplikace formálních modelů
 • reverzní inženýrství a dekompilace

Výzkumná skupina Hardware-Software Codesign

Témata výzkumu
 • Hardware-Software codesign mikroprocesorů pro vestavěné systémy
 • Jazyky pro popis architektury
 • Překladače
 • Generické nástroje pro programováni a simulace aplikačně specifických instrukčních mikroprocesorů
 • Transformace mezi jazyky pro popis architektury a hardwarově popisnými jazyky
 • Aplikace formálních jazyku v překladačích

Výzkumná skupina informačních a databázových systémů

Témata výzkumu
 • Výzkum a aplikace modelovacích technik při vývoji informačních systémů
 • Objektově-orientované databázové systémy 
 • Získávání znalostí z databází
 • Systémy pro podporu rozhodování, systémy OLAP
 • Extrakce informace z dokumentů
 • Webové technologie
 • Interpretované jazyky a jejich použití
 • Získávání znalostí z procesů
 • Big Data

Výzkumná skupina inteligentních systémů

Témata výzkumu
 • Soft-computing
 • Programoví agenti a multiagentní systémy
 • Důvěra a reputace v distribuovaných a multi-agentních systémech
 • Robotické systémy a inteligentní senzory
 • Bezdrátové senzorové sítě

Výzkumná skupina managementu v softwarovém inženýrství

Témata výzkumu
 • Management procesů, projektů, jakosti a rizik v softwarovém inženýrství
 • Objektově orientované softwarové metriky a standardy
 • Metody specifikace procesů a IT projektů
 • Formální modely procesů
 • Metody a nástroje pro analýzu a návrh procesů
 • Zlepšování procesu vývoje software
 • Metody formální analýzy, návrhu a verifikace business procesů
 • Modelování a optimalizace business procesů
 • Business process reengineering
 • Rozvoj technologií aplikovaných v oblasti Big Data
 • Vývoj nástrojů pro podporu elektronického vzdělávání
 • Řízení, zlepšování a zabezpečení jakosti dle norem řady ISO 9000

Výzkumná skupina modelování a optimalizace

Témata výzkumu
 • Systémy s diskrétními událostmi
 • Petriho sítě
 • Hybridní systémy
 • Modelování, simulace, analýza, návrh a optimalizace systémů - metody a nástroje

Výzkumná skupina Nekonvenční číslicové obvody

Témata výzkumu
 • Polymorfní elektronika, multifunkční logické členy a jejich aplikace v číslicových obvodech.
 • Číslicové prvky založené na organických polovodičích.
 • Využití ambipolarity polovodičových prvků k realizaci číslicových obvodů.
 • Návrh a syntéza multifunkčních číslicových obvodů na úrovni tranistorů i na úrovni hradel.

Výzkumná skupina počítačové grafiky

Témata výzkumu
 • Realistické zobrazování prostorových scén
 • Zobrazování částicových systémů
 • Velké a distribuované scény
 • Akcelerace grafických algoritmů v hardware
 • Animace kloubových soustav, jejich kinematika a dynamika
 • Komprese obrazů a multispektrálních dat
 • Uživatelská rozhraní

Výzkumná skupina robotiky Robo@FIT

Témata výzkumu
 • Zpracování a fúze senzorických dat
 • Detekce a klasifikace objektů
 • Lokalizace a mapování
 • 3D modelování prostředí
 • Simulace
 • Pokročilá a asistivní uživatelská rozhraní

Výzkumná skupina Spolehlivé systémy

Témata výzkumu
 • Bezporuchovost a bezpečnost
 • Injekce poruch a systémy odolné proti poruchám
 • Kyberfyzikální, kritické, real-time a rekonfigurovatelné systémy
 • Funkční verifikace a ověřování modelů systémů
 • Analýza spolehlivostních ukazatelů systémů
 • Nové a nekonvenční přístupy k řešení problémů týkajících se spolehlivosti

Výzkumná skupina výpočetní fotografie - CPhoto@FIT

Témata výzkumu
 • výpočetní fotografie
 • vizuální geo-lokalizace
 • zpracování obrazu a videa s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)
 • vizuální vnímání
 • automatické hodnocení kvality obrazu a videa
 • výpočetní estetika

Výzkumná skupina vysoce náročné výpočty

Témata výzkumu
 • Výstavba dynamických matematických modelů ze základních principů
 • Výběr numerických intergračních metod zajišťujících přesnost a stabilitu
 • Návrh programového vybavení pro specializovaný paralelní výpočetní systém
 • Návrh specializovaného technického vybavení pro paralelní řešení dynamických systémů
 • Návrh grafického uživatelského rozhraní
 • Studie tuhých systémů
 • Analýza regulačních obvodů
 • Modelování elektrických obvodů
 • Modelování mechanických a pneumatických systémů (analogie s modelováním elektrických obvodů)
 • Moderní metody řešení parciálních diferenciálních rovnic
 • Modelování hydrofobních materiálů a řešení rozsáhlých úloh z oblasti proudění s kontaktem. Využití doménové dekompozice (FETI metody) při paralelizaci numerických výpočtů

Výzkumná skupina znalostních technologií

Témata výzkumu
 • strukturní jazykové modely
 • syntaktická analýza
 • získávání ontologií z volného textu
 • "dolování názorů"
 • vyhledávání a extrakce informací z multimediálních dat
 • lexikální databáze
 • technologie sémantického webu
 • elektronická podpora vzdělávání

Výzkumná skupina zpracování obrazu a videa

Témata výzkumu
 • Automatický střih videosekvencí
 • Algoritmy pro detekci a sledování objektů a částí těla
 • Akcelerace zpracování obrazu a vidění v hardware
 • Detekce objektů a tvarů
 • Průmyslové a dopravní aplikace zpracování obrazu

Vaše IPv4 adresa: 34.236.190.216
Přepnout na https