Habilitace

KRESLÍKOVÁ Jitka. Řízení rizik v managementu projektů informačních technologií. Brno, CZ: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2009.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Řízení rizik v managementu projektů informačních technologií
Strany:117
Místo vydání:Brno, CZ, CZ
Rok:2009
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Anotace
Práce se zabývá problematikou řízení rizik v projektech z oblasti informačních technologií. V práci jsou popsány obecné souvislosti projektového řízení, životní cyklus projektu z hlediska projektového řízení a přehledně znalostní oblasti projektového řízení. Důraz je přitom kladen na specifika řízení projektů v informačních technologiích s ohledem na možná rizika, která mohou v těchto jednotlivých oblastech vznikat. Pro každou znalostní oblast jsou uvedeny její hlavní procesy plánovací, prováděcí a kontrolní. Dále pak proces iniciační a proces uzavírací. Každý proces je přehledově charakterizován svými vstupy, výstupy a v současné době doporučovanými metodami používanými pro transformaci vstupů na výstupy.
Další část práce se zabývá detailněji znalostní oblastí managementu rizik v projektech. Jsou uvedeny obecné principy, model, metody a přístupy k managementu rizik. Dále je popsáno šest základních procesů managementu rizik v projektech. Pro každý proces jsou popsány jeho vstupy, výstupy a v současné době používané metody pro transformaci vstupů na výstupy. Je navržena metodika identifikace a analýzy rizik v projektech z oblasti IT. Dále je uveden přístup k posuzování rizik v projektech technických změn v uplatněné metodice a experimentální výsledky. V závěru je nastíněna možnost uplatnění genetických algoritmů k vyvažování atributů navrhovaných protirizikových opatření.

Vaše IPv4 adresa: 54.158.248.112
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]