Projekty ze strukturálních fondu

Operacní program Výzkum, vývoj a vzdelávání (OP VVV)

Operacní program Výzkum, vývoj a vzdelávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva skolství, mládeze a telovýchovy, v jehoz rámci je mozné v programovém období 2014 - 2020 cerpat financní prostredky z evropských strukturálních a investicních fondu (ESIF).

Prehled projektu OP VVV na FIT VUT v Brne za FIT:

 1. Název projektu: Moderní a otevrené studium techniky
  URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/grants/?id=1111
  Registracní císlo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430
  Zahájení projektu: 1. 9. 2017
  Ukoncení projektu: 31. 12. 2022
  Celkové zdroje: 155 511 304,94 Kc
  Príspevek ESF: 132 184 609,19 Kc
  Národní verejné zdroje: 15 551 130,49 Kc
  Vlastní zdroje financování: 7 775 565,26 Kc

  Cílem projektu je:

  Cílem projektu je posílení kvality a relevance vzdelávání na VUT ve vazbe na reálné potreby absolventu, zamestnavatelu a spolecnosti. Projekt zahrnuje intervence ve vsech oblastech vzdelávání na VUT (vyjma PhD studií). Sleduje spektrum specifických cílu, které jsou strategické pro udrzitelný rozvoj VUT ve vazbe na potreby cílových skupin:

  • Zvýsit kvalifikace a kompetence pracovníku, zejména za úcelem zkvalitnení vzdelávací cinnosti.
  • Modernizovat studijní programy napríc VUT s cílem rozvoje praktické výuky a simulace praxe.
  • Posílit a systematizovat praxe a stáze studentu ve firmách/aplikacní sfére a podporovat podnikavost studentu.
  • Ve spolupráci s odborníky z praxe upravit vybrané strategické Bc. a Mgr. studijní programy dle aktuálních i predikovaných potreb trhu práce a zamestnavatelu. Tyto studijní programy akreditovat, odzkouset a zajistit jejich trvalé zlepsování.
  • V prípade oduvodnené spolecenské poptávky vytvorit ve spolupráci se zamestnavateli nové studijní programy ve vybraných oborech.
  • Vyuzít sirokou základnu spoluprací VUT s prumyslovými/aplikacními partnery pro zvýsení efektivity a relevance Bc. a Mgr. studií.
  • Posílit vazby s absolventy a rozvinout metody monitoringu trhu práce za úcelem zpetnovazebního ovlivnování relevance a kvality vzdelávání. Zavést opatrení k posílení role a odpovednosti studentu v rámci výukového procesu.
  • Zefektivnit systém stází a praxí pro studenty ve firmách a propojit tak lépe teorii s praxí.
  • Posílit mezinárodní rozmer studia na VUT souborem provázaných opatrení, vcetne zavedení nových joint/double/multiple degree studijní programu.
  • Zvýsit efektivitu a dostupnost podpurných a asistencních sluzeb pro studenty se SVP a znevýhodnené studenty.
  • Adaptovat studijní prostredí a výuku za úcelem podpory studijní úspesnosti a snizování tzv. drop-out efektu.
  • Upravit vnitrní prostredí VUT pro naplnování nových pozadavku kladených na moderní technickou univerzitu - v oblasti strategického rízení, kvality i podpurných sluzeb.
 2. Název projektu: VUT Prílezitost
  URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/grants/?id=1148
  Registracní císlo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000645
  Zahájení projektu: 1. 3. 2017
  Ukoncení projektu: 28. 2. 2021
  Celkové zdroje: 38 431 516,88 Kc
  Príspevek ESF: 32 666 789,34 Kc
  Národní verejné zdroje: 3 843 151,69 Kc
  Vlastní zdroje financování: 1 921 575,85 Kc

  Cíle projektu:

  Projekt rozvíjí soucasný systém komercializace na VUT v Brne. Stávající tým odborníku z oblasti ochrany dusevního vlastnictví na centrální úrovni a manazeru transferu technologií pusobících na fakultách je díky projektu nove posílen pozicemi business development manazeru na jednotlivých fakultách ci výzkumných centrech. Hlavním úkolem techto pracovníku je dalsí zacílení komercializace smerující k posílení nabídky a uplatnení technologií z VUT v praxi a rozvoj vztahu s aplikacní sférou. Dále díky projektu rozsirujeme právní podporu vedcum a cílem je rovnez metodicky uchopit a institucionálne ukotvit oblast ocenování dusevního vlastnictví, tým obohacujeme o pozice právníka a metodika transferu technologií.

 3. Název projektu: Infrastruktura pro moderní studium IT
  URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/grants/?id=1110
  Registracní císlo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002547
  Zahájení projektu: 1. 10. 2017
  Ukoncení projektu: 30. 9. 2022
  Celkové zdroje: 13 503 498,55 Kc
  Príspevek ESIF: 11 477 973,76 Kc
  Národní verejné zdroje: 1 350 349,86 Kc
  Vlastní zdroje financování: 675 174,93 Kc

  Cíle projektu:

  Modernizace uceben a prístrojového vybavení pro praktickou výuku technologicky orientovaných predmetu a modernizace podpurných multimediálních systému prednáskových sálu s mozností prenosu a záznamu (a pozdejsího zarazení výstupu systému mezi multimediální studijní opory) pro zefektivnení výuky i teoreticky orientovaných predmetu. Tato modernizace zohlednuje potreby trhu práce, na nemz se uplatnují cerství absolventi se znalostí aktuálních technologií a zároven schopnostmi celozivotního ucení.

OP Vzdelávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Operacní program Vzdelávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva skolství, mládeze a telovýchovy CR (MSMT), v jehoz rámci je mozné v programovacím období 2007-2013 cerpat financní prostredky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondu Evropské unie (EU).

Prehled projektu OP VK na FIT VUT v Brne:

 1. Název projektu: Budování konkurenceschopných výzkumných týmu pro IT
  URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/grants/?id=442
  c. projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0067
  krátký název: TeamIT
  resitel: Ing. Ondrej Rysavý, Ph.D.
  zahájení: 1. 9. 2009 ukoncení: 31. 8. 2012
  celkový rozpocet: 19 568 854,00 Kc
 2. Název projektu: Vzdelávání v IT pro praxi
  URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/grants/?id=521
  c. projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0163
  krátký název: IT pro praxi
  resitel: Doc. Ing. Richard Ruzicka, Ph.D., MBA.
  zahájení: 1. 10. 2010 ukoncení: 31. 05. 2013
  celkový rozpocet: 12 634 490,18 Kc

OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)

Operacní program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je jedním z významných operacních programu, který prispívá k posílení rustu konkurenceschopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku. Spolecne s Operacním programem Podnikání a Inovace (OP PI) a Operacním programem Vzdelávání pro konkurenceschopnost (OP VK) predstavuje OP VaVpI vzájemne propojený systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobe udrzitelnou konkurenceschopnost ceské ekonomiky a cílových regionu v rámci cíle Konvergence.

Prehled projektu OP VaVpI na FIT VUT v Brne:

 1. Název projektu: Centrum excelence IT4Innovations
  URL: http://www.it4i.eu/
  Registracní císlo: CZ.1.05/1.1.00/02.0070
  Zahájení projektu: 1. 7. 2011
  Ukoncení projektu: 31. 12. 2015
  Celková výse dotace: 1 819 490 241,00 Kc
  Dotace poskytnutá EU: 1 546 566 704,85 Kc
  Dotace ze státního rozpoctu CR: 272 923 536,15

  Konsorcium partneru: Vysoká skola bánská - Technická univerzita Ostrava, Vysoké ucení technické v Brne, Ostravská univerzita v Ostrave, Slezská univerzita v Opave, Ústav geoniky AVCR

  Cílem projektu je:

  Hlavním prínosem projektu Centra Excelence IT4Innovations je vytvorení unikátní struktury národního a mezinárodního významu zamerené na klícové oblasti vedy a výzkumu, jakými jsou rozvoj informacní spolecnosti, vývoj vestavných systému, inovativní medicína a nanotechnologie a v neposlední rade také informacních technologií samotných. Projekt Centra excelence IT4Innovations také predstavuje výjimecné sjednocení vedeckých, výzkumných a vývojových kapacit z oblasti informatiky a výpocetní matematiky s cílem zajistit rozvoj celé rady moderních a progresivních technologií. Potenciální vznik takového centra evokuje dalsí poptávku po nových sofistikovaných sluzbách, které by bez takové výzkumné infrastruktury národního významu nebylo mozné realizovat. Tímto zpusobem vytváríme základnu pro tesné sepjetí základního a aplikovaného výzkumu s jasne specifikovaným dopadem do inovací.

  Základem plánovaného centra bude computing (pocítání), který je vytknut pred ostatní vední disciplíny a formulován do trí vzájemne propojených klícových oblastí výzkumu:

  • IT4People - výzkum zamerený na zlepsení kvality zivota spolecnosti prostrednictvím moderních informacních technologiích.
  • SC4Industry - superpocítacové výpocty pro resení prumyslových problému, modelování v oblasti prírodních ved a nanotechnologií(tvarové optimalizace, návrh materiálu, biomechanické simulace, ...).
  • Theory4IT - oblast zamerená do základního výzkumu, a to predevsím na rozvoj nových netradicních výpocetních metod (dolování znalostí, teorie mravenist).

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Prehled projektu OP PIK na FIT VUT v Brne:

 1. Název projektu: Prenos znalostí v oblasti 3D rekonstrukce a 3D mapování
  URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/grants/?id=1051
  Registracní císlo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004722
  Zahájení projektu: 1. 7. 2016
  Ukoncení projektu: 31. 12. 2018
  Celková výse dotace: 2 336 tis. Kc

  Cílem projektu je prenos znalostí v oblasti 3D rekonstrukce a metod 3D mapování prostoru z FIT VUT v Brne do firmy GEODROM, s. r. o., která se zabývá návrhem a vývojem prenosného mapovacího prístroje pro úcely geodetického zamerení.

 2. Název projetu: Prenos znalostí v oblasti zpracování obrazových dat ve vestavených zarízeních
  URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/grants/?id=1055
  Registracní císlo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0005030
  Zahájení projektu: 1. 1. 2017
  Ukoncení projektu: 30. 09. 2018
  Celková výse dotace: 2 625 tis. Kc

  Cílem projektu je prenos znalostí v oblasti pokrocilých metod kalibrace, zpracování a analýzy sekvence snímku do firmy CAMEA spol. s r. o., která se zabývá vývojem moderních systému zpracování obrazu a signálu.

Your IPv4 address: 35.153.135.60
Switch to https