Článek ve sborníku konference

LOJDA Jakub, PODIVÍNSKÝ Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. Fault Tolerance Properties of Systems Generated with the Use of High-Level Synthesis. In: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Kazan: IEEE Computer Society, 2018, s. 80-86. ISBN 978-1-5386-5709-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Fault Tolerance Properties of Systems Generated with the Use of High-Level Synthesis
Název (cs):Odolnost proti poruchám systémů generovaných principy vysokoúrovňové syntézy
Strany:80-86
Sborník:Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium
Konference:16th IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM
Místo vydání:Kazan, RU
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-5709-6
DOI:10.1109/EWDTS.2018.8524631
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Vysokoúrovňová syntéza, High-Level Synthesis, vyhodnocení odolnosti proti poruchám, odhad odolnosti proti poruchám, Catapult C, C++, VHDL.
Anotace
Během posledních dekád se elektronické systémy staly důležitou součástí řízení mnoha kritických procesů a tyto procesy vyžadují vysokou spolehlivost řízení. Tím jsou kladeny požadavky na vývojáře těchto systémů, aby i tyto systémy byly implementovány s vysokou mírou odolnosti. Díky stále rostoucí úrovni integrace na čipu se zvyšují i možnosti elektronických systémů. Tento fakt vede na realizaci pokročilých architektur, čímž je výrazně navyšován počet člověkohodin potřebných k návrhu. Obecně přijímanou strategií pro řešení tohoto problému je přesun vývoje na vyšší úroveň abstrakce (např. na úroveň algoritmu) a využít tzv. vysokoúrovňové syntézy (High-Level Synthesis, HLS). V našem výzkumu jsme se rozhodli ověřit, zda použití HLS ovlivní počet kritických bitů bitstreamu pro hradlová pole FPGA ve srovnání s klasickým přístupem, kdy je systém popisován v jazyce VHDL. Pro zvolenou sadu testů vyplynulo, že HLS dosahuje lepších výsledků nejen z pohledu spotřebovaných zdrojů, ale také z pohledu počtu kritických bitů bitstreamu, jenž jsou pro implementaci takto syntetizovaných obvodů použity. Pro zvolenou sadu obsahovaly obvody generované pomocí HLS o 3.03 procentních bodů méně kritických bitů. V těchto experimentech nebyla do testovaných obvodů vkládána redundance za účelem snížení počtu těchto kritických bitů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jakub Lojda and Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and
	Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
  title = {Fault Tolerance Properties of Systems Generated
	with the Use of High-Level Synthesis},
  pages = {80--86},
  booktitle = {Proceedings of IEEE East-West Design \& Test Symposium},
  year = 2018,
  location = {Kazan, RU},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5386-5709-6},
  doi = {10.1109/EWDTS.2018.8524631},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11752}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.175.200.4
Přepnout na https