Článek ve sborníku konference

PÁNEK Richard. Metodika návrhu řadiče rekonfigurace pro Systémy odolné proti poruchám. In: Počítačové architektury & diagnostika 2018. Stachy: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 21-24. ISBN 978-80-261-0814-6.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Metodika návrhu řadiče rekonfigurace pro Systémy odolné proti poruchám
Název (en):Reconfiguration controller design methodology for Fault Tolerant Systems
Strany:21-24
Sborník:Počítačové architektury & diagnostika 2018
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2018
Místo vydání:Stachy, CZ
Rok:2018
ISBN:978-80-261-0814-6
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Klíčová slova
Řadič rekonfigurace, systémy odolné proti poruchám, částečná dynamická rekonfigurace, FPGA.
Anotace
Programovatelná hradlová pole (FPGA) jsou v dnešní době populární nejen pro vestavěné systémy. Jejich nevýhodou je náchylnost na sluneční aktivitu, která díky radioaktivnímu záření způsobuje poruchy konfigurační paměti známé jako SEU. Ty mohou způsobit selhání celého systému. Proto je vyvíjena řada metod pro zvýšení odolnosti proti poruchám. Pro FPGA je typické využití prostorové redundance např. TMR, která ale poruchy pouze maskuje. Proto je velice vhodné využít klíčové schopnosti FPGA - rekonfigurace a tudíž moci poruchy opravit. Vše potřebné k opravě pomocí rekonfigurace musí zajistit její řadič. Ovšem existuje mnoho přístupů jak jej implementovat a proto se v rámci disertační práce zabývám jeho návrhem. Dále je představen nástroj pro odhad spolehlivosti systému založeného na TMR a rekonfiguraci. Nástroj je založený na simulaci systému s parametry MTTF a dobou rekonfigurace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Richard P{\'{a}}nek},
   title = {Metodika n{\'{a}}vrhu {\v{r}}adi{\v{c}}e
	rekonfigurace pro Syst{\'{e}}my odoln{\'{e}} proti
	poruch{\'{a}}m},
   pages = {21--24},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika 2018},
   year = 2018,
   location = {Stachy, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-261-0814-6},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11770}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https