Článek ve sborníku konference

MIČULKA Lukáš. Metoda návrh systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA. In: Počítačové architektury & diagnostika 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 63-68. ISBN 978-80-261-0270-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Metoda návrhu systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA
Název (en):Methodology for Fault Tolerant System Design Based on FPGA Into Limited Redundant Area
Strany:63-68
Sborník:Počítačové architektury & diagnostika 2013
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2013
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2013
ISBN:978-80-261-0270-0
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Klíčová slova
Systémy odolné proti poruchám, rekonfigurace, relokace, FPGA.
Anotace
V článku byla naznačeny hlavní problémy, kterými se bude zabývat metodika návrhu systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru v FPGA a jejich možné řešení.
Abstrakt
Článek představuje navrženou metodologii pro návrh systémů odolných proti poruchám v FPGA schopnou ochránit systém před projevy přechodných a trvalých poruch. Oprava přechodné poruchy je prováděna částečnou dynamickou rekonfigurací. Oprava omezeného počtu trvalých poruch je založena na použití odolných architektur využívající menší množství zdrojů než předchozí použité. Vadná část FPGA tak není dále využívána. Tato technika je založena na použití předkompilovaných konfigurací uložených v externí paměti. Pro snížení paměťových nároků pro uložení konfiguračních bitových posloupností je použita technika relokace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Mi{\v{c}}ulka},
   title = {Metoda n{\'{a}}vrhu syst{\'{e}}m{\r{u}}
	odoln{\'{y}}ch proti poruch{\'{a}}m do
	omezen{\'{e}}ho implementa{\v{c}}n{\'{i}}ho
	prostoru na b{\'{a}}zi FPGA},
   pages = {63--68},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika 2013},
   year = 2013,
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-261-0270-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10451}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https