Článek v časopise

STRNADEL Josef. Plánování úloh v systémech RT - V: zvyšování provozuschopnosti systémů. Automa. 2013, roč. 19, č. 2, s. 46-49. ISSN 1210-9592.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Plánování úloh v systémech RT - V: zvyšování provozuschopnosti systémů
Název (en):Scheduling tasks in RT systems - V: increasing system operability
Strany:46-49
Místo vydání:CZ
Rok:2013
Časopis:Automa, roč. 19, č. 2, CZ
ISSN:1210-9592
URL:http://www.odbornecasopisy.cz/flipviewer/Automa/2013/02/Automa_02_2013_output/web/flipviewerxpress.html?pn=0048 [HTML]
Klíčová slova
fault, error, transient, permanent, intermittent, fault coverage, failure, fail-operational, fail-stop, fail-safe, latency, fault tolerance, redundancy, control-flow checking, n-version programming, voter, backup, recovery, watchdog
Anotace
Článek je věnován přehledu základních pojmů, jakož i popisu a nástinu řešení problémů souvisejících s provozuschopností RT systémů. Provozuschopností, nebo také spolehlivostí v širším smyslu se v tomto článku rozumí schopnost systému plnit funkci v souladu a za podmínek vymezených jeho specifikací. Provozuschopnost je určena řadou činitelů, které ji ovlivňují - např. bezporuchovostí, pohotovostí/dostupností, udržovatelností či bezpečností ve smyslu dopadu možných následků jeho činnosti či ve smyslu schopnosti zaručit důvěrnost informací. Cílem tohoto článku není vyčerpávajícím způsobem pokrýt obecnou problematiku zajištění provozuschopnosti, ale představit typické problémy, jejich příčiny a vybraná řešení související s konstrukcí RT systémů řízených pomocí RTOS s ohledem na bezporuchovost.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Josef Strnadel},
   title = {Pl{\'{a}}nov{\'{a}}n{\'{i}} {\'{u}}loh v
	syst{\'{e}}mech RT - V:
	zvy{\v{s}}ov{\'{a}}n{\'{i}} provozuschopnosti
	syst{\'{e}}m{\r{u}}},
   pages = {46--49},
   journal = {Automa},
   volume = 19,
 number = 2,
   year = 2013,
   ISSN = {1210-9592},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=9975}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.15.215
Přepnout na https