Článek ve sborníku konference

LOJDA Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. Automatizace návrhu spolehlivých systémů a její dílčí komponenty. In: Počítačové architektury & diagnostika 2018. Stachy: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 5-8. ISBN 978-80-261-0814-6.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Automatizace návrhu spolehlivých systémů a její dílčí komponenty
Název (en):Fault Tolerant System Design Automation and Its Components
Strany:5-8
Sborník:Počítačové architektury & diagnostika 2018
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2018
Místo vydání:Stachy, CZ
Rok:2018
ISBN:978-80-261-0814-6
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Klíčová slova
Automatizace návrhu, HLS, vysokoúrovňová syntéza, odhad odolnosti, systém odolný proti poruchám.
Anotace
Vyšší úroveň integrace umožňuje implementovat stále složitější systémy. Vyšší integrace však zvyšuje riziko vzniku poruchy. Riziko je možno minimalizovat použitím technik odolnosti proti poruchám a maskování poruch. Vyšší složitost ale značně komplikuje vývoj takových systémů, který se do značné míry opírá o zkušenosti návrháře. Cílem našeho výzkumu je navrhnout metodu automatické konverze systémů neodolných na systémy odolné proti poruchám, která by uměla pracovat na téměř libovolné úrovni abstrakce. Tento článek je věnován dvěma podstatným částem výzkumu automatizace návrhu odolných systémů, tj. vkládání redundance a akceleraci vyhodnocení výsledků. Stěžejní částí článku je prezentace výsledků získaných během posledního roku výzkumu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jakub Lojda and Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
   title = {Automatizace n{\'{a}}vrhu spolehliv{\'{y}}ch
	syst{\'{e}}m{\r{u}} a jej{\'{i}}
	d{\'{i}}l{\v{c}}{\'{i}} komponenty},
   pages = {5--8},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika 2018},
   year = 2018,
   location = {Stachy, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-261-0814-6},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11760}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https