Článek ve sborníku konference

ŠKARVADA Jaroslav. Optimalizace plánování testu číslicových systémů vzhledem k příkonu. In: Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia. Bratislava: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, 2006, s. 143-148. ISBN 80-9692-0227.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Optimalizace plánování testu číslicových systémů vzhledem k příkonu
Název (en):Power constrained test scheduling optimization for digital systems
Strany:143-148
Sborník:Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia
Konference:Počítačové architektúry & diagnostika 2006
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2006
ISBN:80-9692-0227
Vydavatel:Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Klíčová slova
plán testu, testování, příkon, optimalizace plánu testu, číslicový obvod
Anotace
Příspěvek se zabývá optimalizací plánování testu číslicových obvodů a to zejména optimalizací z hlediska příkonu obvodu během aplikace testu. V diagnostickém režimu činnosti obvodu lze totiž vysledovat zvýšený příkon oproti běžnému funkčnímu režimu činnosti obvodu. Použitím vhodných metod plánování testu je však možné příkon v diagnostickém režimu podstatně snížit. V praxi lze popisované postupy s výhodou uplatnit např. u číslicových obvodů napájených z baterií nebo u číslicových obvodů s vysokým stupněm integrace a s omezenými možnostmi chlazení
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jaroslav {\v{S}}karvada},
   title = {Optimalizace pl{\'{a}}nov{\'{a}}n{\'{i}} testu
	{\v{c}}{\'{i}}slicov{\'{y}}ch syst{\'{e}}m{\r{u}}
	vzhledem k p{\v{r}}{\'{i}}konu},
   pages = {143--148},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}}
	pracovn{\'{i}}ho semin{\'{a}}{\v{r}}e
	Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika pro studenty doktorsk{\'{e}}ho studia},
   year = 2006,
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences},
   ISBN = {80-9692-0227},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8192}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https