Článek v časopise

DRAHANSKÝ Martin, BŘEZINOVÁ Eva, ORSÁG Filip a LODROVÁ Dana. Dermatologické faktory ovlivňující snímání otisků prstů pro biometrické účely. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2010, roč. 43, č. 3, s. 196-206. ISSN 1210-9150.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Dermatologické faktory ovlivňující snímání otisků prstů pro biometrické účely
Název (de):Die dermatologischen Fingerabdrucknahme beeinflussenden Faktoren
Název (en):Dermatologic Factors Influencing Capturing of Fingerprints for Biometric Purposes
Strany:196-206
Místo vydání:CZ
Rok:2010
Časopis:Kriminalistika, roč. 43, č. 3, Praha, CZ
ISSN:1210-9150
Klíčová slova
dermatologie, kůže, prst, otisk prstu, barva, papilární linie
Anotace
Článek se zabývá vlivy onemocnění kůže rukou na proces rozpoznávání otisků prstů z daktyloskopického pohledu, ale především z pohledu přístupových systémů v oblasti IT. Dermatologické problémy ovlivňující rozpoznávání otisků prstů lze rozdělit do tří kategorií z pohledu problematičnosti pro automatizované zpracování otisků prstů. Podle změn, které nastanou, buď dojde u papilárních linií ke změně barvy, struktury, anebo obou zároveň. Současně diskutujeme otázku návratu papilárních linií do původní podoby po úspěšné léčbě onemocnění. V případě destruktivních onemocnění, majících vliv na strukturu papilárních linií, je zřejmá definitivní ztráta papilární struktury na bříšku prstu bez možnosti vyléčení.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}} and Eva
	B{\v{r}}ezinov{\'{a}} and Filip Ors{\'{a}}g and
	Dana Lodrov{\'{a}}},
   title = {Dermatologick{\'{e}} faktory
	ovliv{\v{n}}uj{\'{i}}c{\'{i}}
	sn{\'{i}}m{\'{a}}n{\'{i}} otisk{\r{u}} prst{\r{u}}
	pro biometrick{\'{e}} {\'{u}}{\v{c}}ely},
   pages = {196--206},
   journal = {Kriminalistika},
   volume = 43,
 number = 3,
   year = 2010,
   ISSN = {1210-9150},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9369}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https