Odborná monografie

ŠKARVADA Jaroslav, KOTÁSEK Zdeněk a STRNADEL Josef. Optimalizace aplikace testu číslicových systémů pro nízký příkon. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4209-2.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Optimalizace aplikace testu číslicových systémů pro nízký příkon
Název (en):Digital systems test application optimization for low power consumption
Strany:142
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-214-4209-2
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
číslicový obvod, testovací vektory, scan registry, optimalizace testu, redukce příkonu
Anotace
V knize jsou zavedeny základní pojmy související s příkonem číslicového obvodu, analyzovány příčiny zvýšeného příkonu obvodu během aplikace testu při srovnání s běžným funkčním režimem činnosti a popsány existující metody pro redukci dynamické a statické složky příkonu obvodu během aplikace testu. Dále je prezentována metoda založená na principu současné optimalizace pořadí aplikace testovacích vektorù a pořadí zapojení registrů do řetězce scan. Ta je primárně určena pro redukci dynamické složky příkonu u obvodù obsahujících plný řetězec scan, avšak je úspěšně použitelná i pro kombinační obvody bez řetězce scan. Metoda využívá genetický algoritmus pro prohledávání rozsáhlého stavového prostoru úlohy, přičemž pro stanovení příkonu obvodu je využívána simulace testu s využitím standardní technologické knihovny - to umožňuje získat přesnější výsledky ve srovnání s jednoduššími metodami založenými např. na výpočtu Hammingovy vzdálenosti mezi jednotlivými testovacími vektory. Metoda byla implementována a poté ověřena nad dostupnými sadami benchmarkových obvodů. V práci jsou rovněž prezentovány dosažené výsledky včetně porovnání s výsledky existujících metod.
BibTeX:
@BOOK{
   author = {Jaroslav {\v{S}}karvada and Zden{\v{e}}k
	Kot{\'{a}}sek and Josef Strnadel},
   title = {Optimalizace aplikace testu
	{\v{c}}{\'{i}}slicov{\'{y}}ch syst{\'{e}}m{\r{u}}
	pro n{\'{i}}zk{\'{y}} p{\v{r}}{\'{i}}kon},
   pages = 142,
   year = 2010,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-4209-2},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9486}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https