Článek ve sborníku konference

KORČEK Pavol. Simulácie dopravy pre dlhodobú predpoveď stavu dopravy. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011, s. 115-120. ISBN 978-80-227-3552-0.
Jazyk publikace:slovenština
Název publikace:Simulácie dopravy pre dlhodobú predpoveď stavu dopravy
Název (cs):Simulace dopravy pro dlouhodobou předpověď stavu dopravy
Název (en):Trafic simulation for longterm forecasting
Strany:115-120
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2011
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2011, PAD 2011
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2011
ISBN:978-80-227-3552-0
Vydavatel:Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Klíčová slova
Doprava, předpověď, mikrosimulace, celulární automat, validace,
akcelerace.
Anotace
Příspěvek shrnuje a kriticky hodnotí aktuální stav na poli mikrosimulačních dopravních simulátorů. Jsou představené jejich největší úskalí z pohledu kvality a rychlosti. Dále je představený simulační model, na kterém by se mělo stavět v dizertační práci. Její hypotézy a cíle jsou naznačené v poslední částí příspěvku.
Abstrakt
V tomto príspevku sú vymenované najpoužívanejšie nástroje určené pre simuláciu dopravy na mikroskopickej úrovni. Článok ďalej vyčleňuje dva základné problémy súčasných mikrosimulátorov dopravy určených pre dlhodobú predpoveď stavu dopravy. Tými sú jednak kvalita či vernosť ale i obmedzená rýchlosť simulácie. V nasledujúcej časti je predstavený dopravný mikrosimulačný model založený na celulárnom automate (CA). Pre svoju vhodnosť je tento predmetom vlastných experimentov v rámci dizertačnej práce, ktorej hypotézy a ciele sú stanovené v predposlednej časti. Ako posledné nasleduje zhrnutie doterajších výsledkov a ďalšie smerovanie vlastnej práce.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavol Kor{\v{c}}ek},
   title = {Simul{\'{a}}cie dopravy pre dlhodob{\'{u}}
	predpove{\v{d}} stavu dopravy},
   pages = {115--120},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2011},
   year = 2011,
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Faculty of Informatics and Information Technology Slovak
	University of Technology in Bratislava},
   ISBN = {978-80-227-3552-0},
   language = {sk},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9630}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https