Článek ve sborníku konference

ŽALOUDEK Luděk. Vliv defektů a zvyšování odolnosti proti poruchám v celulárních systémech. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2011, s. 145-150. ISBN 978-80-227-3552-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Vliv defektů a zvyšování odolnosti proti poruchám v celulárních systémech
Název (en):The Influence of Defects and Increasing of Fault-Tolerance in Cellular Systems
Strany:145-150
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2011
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2011, PAD 2011
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2011
ISBN:978-80-227-3552-0
Vydavatel:Vydavateľstvo STU
Klíčová slova

Celular automata, fault-tolerance, NMR, TMR, static module redundancy, Wolfram Classes

Anotace

Mezi problémy, se kterými je třeba se potýkat při fyzické implemenaci celulárních automatů, patří zejména obtížnost dosažení dokonalé synchronizace mezi buňkami a neexistující odolnost proti poruchám. Tento příspěvek navrhuje jednoduché řešení druhého jmenovaného problému založené na statické modulové redundanci, která by měla být přijatelnější pro výrobu celulárních strojů, než existující složitá řešení. Na rozdílných testovacích případech jsou experimentálně ověřeny tří- a pětimodulová redundance za přítomnosti defektů na úrovni fukčních modulů uvnitř buněk. Za zmínku stojí i zajímavé chování celulárních automatů, které bylo objeveno v souvislosti se zaváděním defektů, které bylo sledováno z pohledu rozdělení chování automatů do Wolframových tříd. V závěru je naznačeno další směřování disertace.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Lud{\v{e}}k {\v{Z}}aloudek},
   title = {Vliv defekt{\r{u}} a zvy{\v{s}}ov{\'{a}}n{\'{i}}
	odolnosti proti poruch{\'{a}}m v
	celul{\'{a}}rn{\'{i}}ch syst{\'{e}}mech},
   pages = {145--150},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2011},
   year = {2011},
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Vydavate{\'{l}}stvo STU},
   ISBN = {978-80-227-3552-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9790}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57
Přepnout na https