Conference paper

STRAKA Martin. Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Liberec University of Technology, 2008, pp. 97-102. ISBN 978-80-7372-378-1.
Publication language:czech
Original title:Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám
Title (en):Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám
Pages:97-102
Proceedings:Počítačové architektury a diagnostika 2008
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2008
Place:Liberec, CZ
Year:2008
ISBN:978-80-7372-378-1
Publisher:Liberec University of Technology
Files: 
+Type Name Title Size Last modified
iconPAD08.pdf188 KB2008-10-08 11:56:54
^ Select all
With selected:
Keywords
systém odolný proti poruchám, číslicový obvod, komunikační protokol, hlídací obvod, architektura, spolehlivost, TMR, duplex, FPGA, VHDL
Annotation
Příspěvek charakterizuje motivaci, cíle a dosavadní výsledky studenta při řešení jeho disertační práce. Je představena zavedená metodologie pro automatizované generování hlídacích obvodů pro jednoduché číslicové obvody nebo komunikační protokoly na bázi FPGA. Dále je ukázané, jak lze využít takto vygenerovaných hlídacích obvodů při návrhu architektur odolných proti poruchám. Představen je přístup, jak vytvářet obvody se zvýšenou spolehlivostí s ohledem na dobu životnosti systému v obvodech FPGA s využitím architektur TMR a duplex doplněných o hlídací obvody. Experimentální výsledky rekapitulují náročnosti na zdroje FPGA samotných obvodů, jejich hlídačů a architektur odolných proti poruchám. V závěru je diskutován další směr výzkumu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Straka},
   title = {Aplikace hl{\'{i}}dac{\'{i}}ch obvod{\r{u}} v
	architektur{\'{a}}ch odoln{\'{y}}ch proti
	poruch{\'{a}}m},
   pages = {97--102},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2008},
   year = 2008,
   location = {Liberec, CZ},
   publisher = {Liberec University of Technology},
   ISBN = {978-80-7372-378-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en?id=8698}
}

Your IPv4 address: 3.81.28.94
Switch to https