Conference paper

JAROŠ Jiří. Úloha plánování procesů na paralelním multiprocesorovém systému pomocí bayesovských optimalizačních algoritmů. In: Zborník príspevkov ze seminara Počítačové Architektury a Diagnostika. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004, pp. 60-65. ISBN 80-969202-0-0.
Publication language:czech
Original title:Úloha plánování procesů na paralelním multiprocesorovém systému pomocí bayesovských optimalizačních algoritmů
Title (en):Task graph scheduling on multiprocessor system using Bayesian optimization algorithm
Pages:60-65
Proceedings:Zborník príspevkov ze seminara Počítačové Architektury a Diagnostika
Conference:Pracovný seminár pre študentov doktorandského štúdia Počítačové architektúry & diagnostika 2004
Place:Bratislava, SK
Year:2004
ISBN:80-969202-0-0
Publisher:Slovak University of Technology in Bratislava
Keywords
Evolutionary algorithm, task graph scheduling on the multiprocessor system, Bayesian optimization algorithm
Annotation
This paper is aimed on the task graph scheduling problem on multiprocessor system, which belongs to the frequently solved decomposition tasks. The main goal was use these problems to experimentally compare of the recently proposed Mixed Bayesian Optimization Algorithm MBOA with new derived version KMBOA which use specific knowledge about this problem. For better comparison was also include results achieved by simple genetic algorithm. Other goal was outline basic thesis of Ph.D. thesis
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}}},
   title = {{\'{U}}loha pl{\'{a}}nov{\'{a}}n{\'{i}} proces{\r{u}} na
	paraleln{\'{i}}m multiprocesorov{\'{e}}m syst{\'{e}}mu
	pomoc{\'{i}} bayesovsk{\'{y}}ch optimaliza{\v{c}}n{\'{i}}ch
	algoritm{\r{u}}},
   pages = {60--65},
   booktitle = {Zborn{\'{i}}k pr{\'{i}}spevkov ze seminara
	Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} Architektury a
	Diagnostika},
   year = {2004},
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Slovak University of Technology in Bratislava},
   ISBN = {80-969202-0-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=7615}
}

Your IPv4 address: 54.198.77.35
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]