Conference paper

MOTLÍČEK Petr. Segmentace nahrávek živých jednání podle mluvčího. In: Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. Brno: Department of Radioelectronics FEEC BUT, 2004, p. 28.
Publication language:czech
Original title:Segmentace nahrávek živých jednání podle mluvčího
Title (en):Speaker Segmentation of Meeting data
Pages:28
Proceedings:Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004
Conference:Odborné semináře 2004
Series:REL03V
Place:Brno, CZ
Year:2004
Publisher:Department of Radioelectronics FEEC BUT
URL:http://wes.feec.vutbr.cz/UREL/publikace/seminare04.php [HTML]
Keywords
speaker segmentation
Annotation
Speaker Segmentantation of Meeting Data
Abstract
Ve své přednášce bych se rád zmínil o současné práci v oblasti výzkumu skupiny pracovníkú vedených Doc. Zemčíkem a Doc. Černockým na Ústavu počítačové grafiky a multimédií FIT v Brně: http://www.fit.vutbr.cz/units/UPGM/
Hlavní část výzkumu je pokryta integrovaným projektem "Augmented Multiparty Interaction" (AMI) podporovaným Evropskou Unií, kterého se účastní mimo FIT mnoho dalších partnerú z evropských univerzit i prúmyslu. Tedy v první části přednášky budou prezentovány hlavní cíle AMI projektu, jakož i vlastní přispění našeho ústavu na celkovém řešení projektu. Ve druhé části si dovolím zmínit vlastní práci v AMI projektu, která se na počátku projektu zabývala především audio-vizuálním rozpoznáváním řeči. V posledním čase
se však hlavně jedná o automatické segmentování živých jednání podle mluvčího.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Motl{\'{i}}{\v{c}}ek},
   title = {Segmentace nahr{\'{a}}vek {\v{z}}iv{\'{y}}ch
	jedn{\'{a}}n{\'{i}} podle mluv{\v{c}}{\'{i}}ho},
   pages = {28},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}} a
	prezentac{\'{i}} akce Odborn{\'{e}} semin{\'{a}}{\v{r}}e
	2004},
   series = {REL03V},
   year = {2004},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Department of Radioelectronics FEEC BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=7645}
}

Your IPv4 address: 54.225.17.239
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]