Článek ve sborníku konference

MARTÍNEK Tomáš. Automatizované mapování architektur s proměnným počtem výpočetních elementů. In: Počítačové architektury a diagnostika 2007. Česko-slovenský seminář pro studenty doktorandského studia. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 77-83. ISBN 978-80-7043-605-9.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Automatizované Mapování architektur s proměnným počtem výpočetních elementů Automatizované mapování architektur s proměnným počtem výpočetních elementů
Název (en):Automated mapping of architectures with variable number of processing elements
Strany:77-83
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2007. Česko-slovenský seminář pro studenty doktorandského studia
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2007
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2007
ISBN:978-80-7043-605-9
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Klíčová slova
High-Level Sythesis, Design Space Exploration, FPGA technology, Approximate String Matching.
Anotace
Architektury číslicových obvodů jsou často složeny z opakujících se elementů tvořených z výpočetních jednotek nebo paměťových bloků. Tyto výpočetní elementy jsou často organizovány do n-rozměrných polí nebo stromových struktur s cílem dosáhnout co nejvyšší výkonnosti. Proces automatizovaného mapování takovýchto architektur do čipů s omezeným množstvím zdrojů je komplikován řadou faktorů. Mezi ty hlavní patří zejména výpočet rozměrů architektury, způsob implementace dílčích částí architektury a případně výběr zdrojů, ze kterých budou složeny. Tento článek popisuje základní rámec metody pro automatizované mapování architektur složených z proměnného počtu výpočetních elementů. Navrhovaná metoda je experimentálně ověřena na příkladě obvodu pro hledání podobnosti dvou řetězců algoritmem Smith-Waterman a dosažené výsledky jsou porovnány s ostatními přístupy v této oblasti.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Mart{\'{i}}nek},
   title = {Automatizovan{\'{e}} Mapov{\'{a}}n{\'{i}} architektur s
	prom{\v{e}}nn{\'{y}}m po{\v{c}}tem
	v{\'{y}}po{\v{c}}etn{\'{i}}ch
	element{\r{u}}
Automatizovan{\'{e}} mapov{\'{a}}n{\'{i}}
	architektur s prom{\v{e}}nn{\'{y}}m po{\v{c}}tem
	v{\'{y}}po{\v{c}}etn{\'{i}}ch element{\r{u}}},
   pages = {77--83},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2007. {\v{C}}esko-slovensk{\'{y}}
	semin{\'{a}}{\v{r}} pro studenty doktorandsk{\'{e}}ho studia},
   year = {2007},
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-7043-605-9},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8540}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.80.82.9
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]