Výzkumný záměr

Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti 2007 - 2013

Logo FIT VUT

Výzkumný záměr
je řešen na Fakultě
informačních technologií
VUT v Brně

Výzkumná skupina 1Výzkumná skupina 2Výzkumná skupina 3Výzkumná skupina 4Výzkumná skupina 5Výzkumná skupina 6Výzkumná skupina 7

Předmět a cíl výzkumného záměru

Společnost založená na znalostech, která využívá moderní informační technologie (IT) v každodenním životě, je a bude stále více ohrožena úmyslným či neúmyslným zneužitím těchto technologií. V tomto kontextu se požadavek na bezpečnost stává i u běžných aplikací a systémů stejně důležitým jako je funkčnost, cena či udržovatelnost. Současně ale vhodné využití informačních technologií nabízí velký potenciál při ochraně společnosti před různými typy hrozeb, včetně terorismu. Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti proto zahrnuje široké spektrum problémů sahajících od řešení fundamentálních otázek matematicko-formálního charakteru (např. v kryptografii) až po aplikovaný výzkum (např. rozpoznávání obličejů osob) využívající poznatky z diametrálně odlišných vědeckých oblastí (např. z antropologie). Jsou zkoumány a vyvíjeny nové metody a přístupy zajištění ochrany systémů před útočníkem, včasné detekce a identifikace útočníka, monitorování činnosti útočníka, sběru citlivých informací a eliminace hrozeb apod.

Ve světě i v České republice roste význam bezpečnostního výzkumu a bezpečnostního inženýrství. V Evropské unii se jedná zejména o projekty financované prostřednictvím IST jakožto součásti 6. rámcového programu (FP6), programu PASR-2005, 2006 (Programme of Work for the Preparatory Action in the field of Security Research), E-SAFE 2005-2008 (bezpečný internet), v USA jde o programy agentury DARPA apod. V 7. rámcovém programu je bezpečnost vedle informačních technologií jednou z priorit. V České republice je tento směr podpořen Usnesením vlády ze dne 1. června 2005 č. 661 o Dlouhodobých základních směrech výzkumu.

Úspěšná vědecká a výzkumná činnost Ústavu informatiky a výpočetní techniky na bývalé Fakultě elektrotechniky a informatiky VUT, ve spojení s neustále rostoucím významem informačních technologií ve společnosti, vedla mimo jiné v roce 2002 ke transformaci tohoto ústavu na novou fakultu VUT se zaměřením na informační technologie. Nová Fakulta informačních technologií ve svém dlouhodobém záměru deklaruje, že výzkum informačních technologií s ohledem na bezpečnost je její dlouhodobou prioritou. V této oblasti má původní vědecké výsledky, přijaté a rozjednané evropské výzkumné projekty (FP6, PASR) a úspěšnou spolupráci s podnikatelskou sférou a bezpečnostními složkami ČR.

V souladu s tímto dlouhodobým záměrem je předmětem výzkumného záměru výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti. Jedná se o jediný výzkumný záměr fakulty. V souladu s předpokládaným zvyšováním důležitosti bezpečnosti v informačních technologiích v následujících letech je výzkumný záměr koncipován jako sedmiletý. Hlavním cílem výzkumného záměru je:

Neméně důležitým cílem je posílit a integrovat ty výzkumné aktivity v oblasti bezpečnosti informačních technologií a využití informačních technologií pro posílení bezpečnosti, které jednotlivé výzkumné skupiny navrhovatele dosud prováděly odděleně. V časovém horizontu výzkumného záměru je rovněž cílem vybudovat z Fakulty informačních technologií VUT vedoucí výzkumné a konzultační pracoviště v České republice v oblasti bezpečnosti IT a využití IT pro zajištění bezpečnosti a také uznávané pracoviště v těchto oblastech v rámci Evropské unie.

Výzkumný záměr bude orientován zejména na tyto oblasti informačních technologií:

V rámci základního výzkumu bude systematicky a cíleně prohlubována příslušná teoretická základna vycházející zejména z algebry, teorie formálních jazyků, modelování systémů a zpracování signálů.

Výsledkem projektu budou nové poznatky publikované v prestižních časopisech a na mezinárodních konferencích, algoritmy využitelné v počítačovém inženýrství a demonstrační aplikace v uvedených oblastech informačních technologií, jež přispějí k řešení současných otázek bezpečnosti naší společnosti. Bude postupně budován komplexní přístup k návrhu, realizaci, zavádění a udržování bezpečných informačních technologií pro osoby, objekty, instituce, státní správu a podnikatelskou sféru.

Dílčí cíle výzkumného záměru

Na základě analýzy současného stavu výzkumné činnosti byly pro předkládaný výzkumný záměr definovány následující dílčí cíle (DC):