Bakalářské práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

Generátor ladicího nástroje na čipu

Ak.rok:2010/2011
Student:Hrbáček Radek
Vedoucí:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.
Oponent:Mecera Martin, Ing.
Ústav:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Obor studia:Informační technologie - BIT (Bc.)
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno - výsledná známka A
Datum:2011-06-13
Soubory:
Klíčová slova
ladění kódu, JTAG, Nexus 5001, Lissom, VHDL, vestavěný systém
Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací ladicího rozhraní procesoru a jeho napojení na hardware generovaný nástroji projektu Lissom. V práci jsou nejprve podrobně popsány standardy JTAG a Nexus 5001, kterým implementované rozhraní vyhovuje. Praktická část práce zahrnuje popis vyvinutého nástroje a jeho testování. Výsledkem práce je funkční ladicí nástroj otestovaný společně s procesorem Codea na výukové platformě FITKit.
Citace ISO 690
HRBÁČEK, Radek. Generátor ladicího nástroje na čipu. Brno, 2011. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=12656. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2011-06-13. Vedoucí práce Hruška Tomáš.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {Radek Hrb{\'{a}}{\v{c}}ek},
  type = {Bakal{\'{a}}{\v{r}}sk{\'{a}} pr{\'{a}}ce},
  title = {Gener{\'{a}}tor ladic{\'{i}}ho n{\'{a}}stroje na
	{\v{c}}ipu},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2011},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=12656}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.158.238.108
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]