Bakalářské práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

Studie uživatelského rozhraní pro zadávání jídel

Ak.rok:2013/2014
Student:Kratochvílová Marie
Vedoucí:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Oponent:Kajan Rudolf, Ing.
Ústav:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Obor studia:Informační technologie - BIT (Bc.)
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno - výsledná známka B
Datum:2014-06-17
Soubory:
Klíčová slova
Windows Phone, C#, Entity Framework, LINQ, mobilní aplikace, mobilní platforma, mobilní zařízení, Windows Store, WPF, UX, Uživatelské rozhraní, GUI, prototypy, Mockup, návrhové vzory, MVC, Observer, etapy vývoje, životospráva, zadávání jídel, výběr jídel, iterativní vývoj
Abstrakt
Tato práce dokumentuje vývoj aplikace pro jednoduchý a intuitivní výběr a zadávání jídel. Práce přibližuje jednotlivé etapy vývoje aplikace od analýzy existujících aplikací, přes specifikaci požadavků potencionálních uživatelů a návrhů prototypů rozhraní či samotnou implementaci až po testování. Popisuje výběr technologie pro implementaci aplikace. Výsledkem práce je elegantní, rychlá a intuitivní aplikace.
Citace ISO 690
KRATOCHVÍLOVÁ, Marie. Studie uživatelského rozhraní pro zadávání jídel. Brno, 2014. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=16662. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2014-06-17. Vedoucí práce Herout Adam.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {Marie Kratochv{\'{i}}lov{\'{a}}},
  type = {Bakal{\'{a}}{\v{r}}sk{\'{a}} pr{\'{a}}ce},
  title = {Studie u{\v{z}}ivatelsk{\'{e}}ho rozhran{\'{i}}
	pro zad{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}} j{\'{i}}del},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2014},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=16662}
}

Vaše IPv4 adresa: 107.22.118.242
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]