Bakalářské práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

Třicetidenní výzva

Ak.rok:2014/2015
Student:Přibylová Kateřina
Vedoucí:Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.
Oponent:Szőke Igor, Ing., Ph.D.
Ústav:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Obor studia:Informační technologie - BIT (Bc.)
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno - výsledná známka A
Datum:2015-06-18
Soubory:
Klíčová slova
Webové technologie, PHP, Nette, Twitter Bootstrap, Doctrine, ORM, Gamifikace, Uživatelské rozhraní, Prokrastinace, Dosažení cilů, Responzivní design
Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace, jejíž úkol je pomoci uživatelům bojovat s prokrastinací a dosahováním jejich cílů za pomoci třicetidenních výzev. Práce seznamuje čtenáře s problematikou chorobného odkládání věcí na později a analyzuje podobná existující řešení na trhu. Hlavní důraz při tvorbě samotné aplikace byl kladen na uživatelskou přívětivost, intuitivnost ovládání a responzivitu. Problém udržení aktivity a motivace uživatelů řeší aplikace použitím gamifikačních a socializačních prvků. Výsledná aplikace je implementována za použití moderních webových technologií. Závěr této práce je věnován procesu testování a budoucnosti aplikace.
Citace ISO 690
PŘIBYLOVÁ, Kateřina. Třicetidenní výzva. Brno, 2015. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=17667. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2015-06-18. Vedoucí práce Beran Vítězslav.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {Kate{\v{r}}ina P{\v{r}}ibylov{\'{a}}},
  type = {Bakal{\'{a}}{\v{r}}sk{\'{a}} pr{\'{a}}ce},
  title = {T{\v{r}}icetidenn{\'{i}} v{\'{y}}zva},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2015},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=17667}
}

Vaše IPv4 adresa: 107.22.118.242
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]