Bakalářské práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

Systém pro správu a sledování rybářské činnosti

Ak.rok:2015/2016
Student:Sedláčková Lucie
Vedoucí:Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.
Oponent:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Ústav:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Obor studia:Informační technologie - BIT (Bc.)
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno - výsledná známka B
Datum:2016-06-16
Soubory:
Klíčová slova
Uživatelské rozhraní, Nette Framework, Informační systém, Web, Responzivní, Rybolov, Bootstrap, PHP, CSS, JavaScript, MySQL
Abstrakt
Úkolem této práce bylo provést průzkum mezi uživateli spojenými s rybářskými aktivitami v České Republice. Na základě těchto průzkumů pak navrhnout a implementovat systém sloužící ke správě dat o rybolovu. V průběhu práce na systému také probíhaly iterace testů uživatelské spokojenosti a v reakci na tyto testy byly prováděny náležité úpravy v navrženém systému. Systém je implementován pomocí frameworku Nette v kombinaci s knihovnou Bootstrap jako responzivní webová aplikace.
Citace ISO 690
SEDLÁČKOVÁ, Lucie. Systém pro správu a sledování rybářské činnosti. Brno, 2016. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=18170. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2016-06-16. Vedoucí práce Beran Vítězslav.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {Lucie Sedl{\'{a}}{\v{c}}kov{\'{a}}},
  type = {Bakal{\'{a}}{\v{r}}sk{\'{a}} pr{\'{a}}ce},
  title = {Syst{\'{e}}m pro spr{\'{a}}vu a
	sledov{\'{a}}n{\'{i}} ryb{\'{a}}{\v{r}}sk{\'{e}}
	{\v{c}}innosti},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2016},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=18170}
}

Vaše IPv4 adresa: 107.22.118.242
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]