Bakalářské práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

Mobilní aplikace pro sdílení seznamů skladeb v kapele

Ak.rok:2015/2016
Student:Skoták Jiří
Vedoucí:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Oponent:Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.
Ústav:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Obor studia:Informační technologie - BIT (Bc.)
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno - výsledná známka A
Datum:2016-06-14
Soubory:
Klíčová slova

iPhone, iOS, Sdílení seznamů skladeb, Objective-C, Uživatelské rozhraní, Mobilní aplikace, MVC 

Abstrakt

Cílem práce je popsat vývoj aplikace pro sdílení seznamů skladeb v kapele. Aplikace je vyvíjena na platformu iOS v jazyce Objective-C. Implementace aplikace je řešena pomocí softwarové architektury MVC. Výsledkem je uživatelsky přívětivá aplikace, kterou lze využít pro správu seznamů; skladeb kapel. Hlavním přínosem této práce je shrnutí doporučení pro platformu iOS, shrnutí zásad pro tvorbu uživatelsky přívětivého prostředí a seznámení se způsobem, jakým kapely spravují své seznamy skladeb. 

Citace ISO 690
SKOTÁK, Jiří. Mobilní aplikace pro sdílení seznamů skladeb v kapele. Brno, 2016. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=18276. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2016-06-14. Vedoucí práce Herout Adam.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Skot{\'{a}}k},
  type = {Bakal{\'{a}}{\v{r}}sk{\'{a}} pr{\'{a}}ce},
  title = {Mobiln{\'{i}} aplikace pro sd{\'{i}}len{\'{i}}
	seznam{\r{u}} skladeb v kapele},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2016},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=18276}
}

Vaše IPv4 adresa: 107.22.118.242
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]