Bakalářské práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

Webový nástroj pro testování pomocí Q-řazení

Ak.rok:2015/2016
Student:Mička Vojtěch
Vedoucí:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Oponent:Bartl Vojtěch, Ing.
Ústav:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Obor studia:Informační technologie - BIT (Bc.)
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno - výsledná známka A
Datum:2016-06-16
Soubory:
Klíčová slova
Grafické uživatelské rozhraní, návrh uživatelského rozhraní, q-řazení, q-řazení online, qmetodologie, studium subjektivního hodnocení
Abstrakt
Práce pojednává o návrhu uživatelského rozhraní pro online provedení metody q-řazení. Stěžejním cílem je navrhnout takové rozhraní, které bude co nejvěrněji kopírovat řazení s fyzicky uchopitelnými objekty a vyřešit problém zobrazení velkého množství samostatně stojících prvků na obecně omezené ploše zobrazovacího zařízení. V textu práce je popsán proces návrhu a vývoje uživatelského rozhraní aplikace q-řazení a provedení experimentu potvrzujícího kvalitu navrženého řešení. Výsledkem této bakalářské práce je aplikace umožňující online provedení q-řazení spolu s textem práce, pojednávajícím o postupech použitých při její implementaci.
Citace ISO 690
MIČKA, Vojtěch. Webový nástroj pro testování pomocí Q-řazení. Brno, 2016. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=18299. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2016-06-16. Vedoucí práce Herout Adam.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {Vojt{\v{e}}ch Mi{\v{c}}ka},
  type = {Bakal{\'{a}}{\v{r}}sk{\'{a}} pr{\'{a}}ce},
  title = {Webov{\'{y}} n{\'{a}}stroj pro
	testov{\'{a}}n{\'{i}} pomoc{\'{i}}
	Q-{\v{r}}azen{\'{i}}},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2016},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=18299}
}

Vaše IPv4 adresa: 107.22.118.242
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]