Bakalářské práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

Aplikace pro odhalování plagiátů u rozsáhlých projektů

Ak.rok:2007/2008
Student:Kačic Matej
Vedoucí:Lukáš Roman, Ing., Ph.D.
Oponent:Přikryl Zdeněk, Ing., Ph.D.
Ústav:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Obor studia:Informační technologie - BIT (Bc.)
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno - výsledná známka A
Datum:2008-06-10
Soubory:
Klíčová slova
jazyk C, jazyk C++, plagiát, odhaľovanie plagiátov,  preprocesor, lexikálna analýza, syntaktická analýza, dynamické programovanie, najdlhšia spoločná podpostupnosť
Abstrakt
Cieľom práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá rozpozná plagiáty v programovom kóde v projektoch bez kostry. Zaoberá sa konštrukciami v jazyku C a C++ a ich následným použitím pri detekcii plagiátov. Projekty prejdú fázami preprocesora, lexikálnej analýzy a tvorby porovnávacej štruktúry. Následne sa porovnávajú štatistickým testom a "Body" testom založeným na Najdlhšej spoločnej podpostupnosti.
Citace ISO 690
KAČIC, Matej. Aplikace pro odhalování plagiátů u rozsáhlých projektů. Brno, 2008. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=6678. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2008-06-10. Vedoucí práce Lukáš Roman.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {Matej Ka{\v{c}}ic},
  type = {Bakal{\'{a}}{\v{r}}sk{\'{a}} pr{\'{a}}ce},
  title = {Aplikace pro odhalov{\'{a}}n{\'{i}}
	plagi{\'{a}}t{\r{u}} u rozs{\'{a}}hl{\'{y}}ch
	projekt{\r{u}}},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2008},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=6678}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.162.107.122
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]