Diplomové práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

Obvodová realizace vyvíjejících se systémů

Ak.rok:2005/2006
Student:Vašíček Zdeněk
Vedoucí:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Oponent:Fučík Otto, doc. Dr. Ing.
Ústav:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno
Datum:2006-06-13
Soubory:
Klíčová slova
Evoluční algoritmy, Rekonfigurovatelné obvody, Vyvíjející se obvody, Číslicová filtrace, Obvodová realizace vyvíjejících se obvodů, Obvodová realizace číslicových filtrů, Evoluční návrh filtrů, Power PC, FPGA, Virtex II Pro
Abstrakt
Tato práce se zabývá praktickou realizací vyvíjejícího se obvodu.Cílem je navrhnout a implementovat kompletně hardwarové řešení založené na rekonfigurovatelném hradlovém poli FPGA Virtex~II~Pro. Hlavní výhodou tohoto přístupu je vysoká rychlost.Evoluce má možnost prozkoumat ve stejném čase mnohem větší prostor možných řešení než v případě čistě softwarového řešení. Navržený vyvíjející se obvod demonstrujeme na problému evolučního návrhu obrazových operátorů.Úlohou evolučního algoritmu je nalézt filtr, který minimalizuje odchylku mezi požadovaným obrazem a odezvou získanou filtrací vstupního poškozeného obrazu.Jelikož již existuje kompletně hardwarové řešení, bude snahou vytvořit systém umožňující získat lepší výsledky.Právě proto jsme se rozhodli použít procesor PowerPC, který dovolí, narozdíl od stávajícího řešení, realizovat kvalitnější evoluční algoritmus.Časově náročnější fáze výpočtu fitness hodnoty běží v hardware a zbylá část evolučního algoritmu v software.Získané výsledky ukazují, že navržené řešení je schopno ve stejném čase produkovat kvalitnější obrazové operátory než existující řešení.Mimoto se podařilo navrhnout obecné obrazové operátory pro detekci hran a eliminaci impulsního šumu.
Citace ISO 690
VAŠÍČEK, Zdeněk. Obvodová realizace vyvíjejících se systémů. Brno, 2006. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/DP.php?id=2470. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2006-06-13. Vedoucí práce Sekanina Lukáš.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
  title = {Obvodov{\'{a}} realizace
	vyv{\'{i}}jej{\'{i}}c{\'{i}}ch se
	syst{\'{e}}m{\r{u}}},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2006},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/DP.php?id=2470}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.198.143.210
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]