Diplomové práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

Koevoluční algoritmus v FPGA

Ak.rok:2012/2013
Student:Hrbáček Radek
Vedoucí:Drahošová Michaela, Ing.
Oponent:Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.
Ústav:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Obor studia:Počítačové a vestavěné systémy - MPV
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno - výsledná známka A
Datum:2013-06-19
Soubory:
Klíčová slova
evoluční algoritmus, koevoluce, kartézské genetické programování, digitální zpracování obrazu, FPGA, MicroBlaze
Abstrakt
Tato práce se zabývá návrhem hardwarové jednotky urychlující návrh obrazových filtrů pomocí koevolučních algoritmů. V práci je nejprve představena technologie rekonfigurovatelných logických obvodů, na kterých je akcelerační jednotka založena. Teoretická část dále stručně popisuje evoluční a koevoluční algoritmy, jejich principy a aplikace. Tradiční metody návrhu obrazových filtrů jsou porovnány s metodami inspirovanými procesy pozorovanými v přírodě. Navržená hardwarová jednotka využívá dvojici procesorů MicroBlaze doplněných o vlastní periferie pro akceleraci kartézského genetického programování. Koevoluční návrh obrazových filtrů je tak urychlen až 58 krát oproti optimalizované softwarové implementaci. Funkčnost jednotky je ověřena na úlohách návrhu filtru impulzního šumu a detektoru hran.
Citace ISO 690
HRBÁČEK, Radek. Koevoluční algoritmus v FPGA. Brno, 2013. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/DP.php?id=15212. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2013-06-19. Vedoucí práce Drahošová Michaela.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {Radek Hrb{\'{a}}{\v{c}}ek},
  title = {Koevolu{\v{c}}n{\'{i}} algoritmus v FPGA},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2013},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/DP.php?id=15212}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.80.137.168
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]