Diplomové práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

Software pro tvorbu rozvrhů

Ak.rok:2014/2015
Student:Bureš Jan
Vedoucí:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Oponent:Mlích Jozef, Ing.
Ústav:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Obor studia:Počítačová grafika a multimédia - MGM
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno - výsledná známka C
Datum:2015-06-23
Soubory:
Klíčová slova
Uživatelské rozhraní, škola, náhradní rozvrhy, zastupování pedagogických pracovníků, teorie grafů
Abstrakt
Cílem této diplomové práce je navrhnout software pro střední a základní školy, který bude sloužit k vytváření náhradních rozvrhů při zastupování pedagogických pracovníků. V současnosti sice existují podobně zaměřené programy, ale přesto je většina škol nevyužívá. Tyto programy obsahuji mnoho nedostatků, které jsou v této práci taktéž popsány. Tvorba náhradního rozvrhů je poměrně náročná a člověk samotný musí hlídat mnoho podmínek. Kontrola všech podmínek by měla být hlavní výhodou programu. Návrh a tvorba programu je založena na požadavcích zaměstnanců škol, kteří v současnosti vytváří náhradní rozvrhy ručně. Velký důraz je kladen na přívětivost uživatelského rozhraní a jeho jednoduché osvojení.
Citace ISO 690
BUREŠ, Jan. Software pro tvorbu rozvrhů. Brno, 2015. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/DP.php?id=17490. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2015-06-23. Vedoucí práce Zemčík Pavel.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {Jan Bure{\v{s}}},
  title = {Software pro tvorbu rozvrh{\r{u}}},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2015},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/DP.php?id=17490}
}

Vaše IPv4 adresa: 107.22.118.242
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]