Diplomové práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

Posílení principů UX do existujících uživatelských rozhraní

Ak.rok:2014/2015
Student:Pilát Peter
Vedoucí:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Oponent:Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.
Ústav:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Obor studia:Bioinformatika a biocomputing - MBI
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno - výsledná známka A
Datum:2015-06-24
Soubory:
Klíčová slova
user experience, UX, uživatelské rozhraní, UI, uživatelský výzkum, persony, uživatelské testování, UX metriky, prototyp, použitelnost, evangelizace UX, Y Soft
Abstrakt
Tato práce vysvětluje význam user experience, jaké jsou jeho hlavní aspekty, vybrané metody, jak může zasahovat do agilního procesu vývoje a na jaké úrovni může být v reálné firmě zastoupen. Taktéž se věnuje analýzou vybraných, již existujících uživatelských rozhraní pro ovládání síťového tisku a jejich koncových uživatelů. Na zmíněná rozhraní jsou pak opakovaně aplikovány vybrané metody prototypování a uživatelského testování. Vyhodnocení daných metod uzavírá práci spolu s doporučením zavedení procesů pro budoucí vývoj uživatelských rozhraní ve firmě Y Soft.
Citace ISO 690
PILÁT, Peter. Posílení principů UX do existujících uživatelských rozhraní. Brno, 2015. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/DP.php?id=17881. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2015-06-24. Vedoucí práce Herout Adam.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {Peter Pil{\'{a}}t},
  title = {Pos{\'{i}}len{\'{i}} princip{\r{u}} UX do
	existuj{\'{i}}c{\'{i}}ch u{\v{z}}ivatelsk{\'{y}}ch
	rozhran{\'{i}}},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2015},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/DP.php?id=17881}
}

Vaše IPv4 adresa: 107.22.118.242
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]