Bakalářský studijní program
Informační technologie

Zkratka:IT-BC-3
Doba studia: 3 roky
Kód: B2646
Forma studia: prezenční
Studijní obory:
ZkratkaNázevStav
BITInformační technologieběžící
Cíle studia:
Bakalářský studijní program Informační technologie je zaměřen na výchovu absolventů, kteří se mohou v praxi uplatnit jako projektanti, konstruktéři, programátoři a údržbáři počítačových systémů, číslicových zařízení, konfigurací i jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových systémů a informačních systémů. Počítá se rovněž se studenty z řad středoškolských učitelů, kteří si chtějí doplnit znalosti z oboru informačních technologií pro potřeby středoškolské výuky.
Podmínky, které student předloženého studijního programu musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení:
Pro absolvování bakalářského studijního programu je třeba úspěšně absolvovat předměty v celkovém rozsahu 180 kreditů, vypracovat jednosemestrální bakalářskou práci a obhájit ji.
Požadovaná struktura studia je následující: Kromě povinných předmětů je pět předmětů volitelných, které si studenti vyberou z nabídky volitelných předmětů. V nabídce je kromě technických předmětů skupina jazyků a skupina předmětů s pedagogickým zaměřením. Student takto může získat buďto odborné zaměření na některý elektrotechnický obor a nebo rozšířené jazykové vzdělání. Kromě toho student absolvuje nejméně dva semestry kursu angličtiny zakončeného zkouškou, a nejméně jeden humanitně zaměřený předmět.
Student absolvuje bakalářský studijní program po úspěšném splnění všech požadavků studijního plánu složením státní závěrečné (bakalářské) zkoušky.
Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu studijního programu:
Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. Zkouška je písemná a to z matematiky v rozsahu učební látky gymnázia. Uchazeč může požádat o zproštění povinnosti konat přijímací zkoušku, pokud splní některou z vyhlášených podmínek. Úplná, aktuálně platná pravidla pro přijímací řízení lze nalézt na URL: http://www.fit.vutbr.cz/admissions/
Vymezení jednotlivých období během standardní doby studia v týdnech:
Semestr1.ZS1.LS2.ZS2.LS3.ZS3.LScelkem
Období výuky13131313131378
Období zkoušek55555227
Odborná praxe      0
Období prázdnin2132132 32
Pravidla zařazování studijních předmětů do studijního plánu:
Skladba povinných předmětů je provedena tak, aby se povinné předměty doplňovaly z hlediska návazností. Volitelné předměty jsou nabízeny tak, aby jim předcházely povinné předměty, které pro volitelné předměty vytvářejí základní teoretické poznatky.
Způsob kontroly studia: kredity
Stručný popis užívaného způsobu hodnocení:
Základem pro kontrolu studia je získávání "bodů" za vyhlášené položky v daném předmětu, kterými jsou například domácí úlohy, projekty v předmětech, ústní vystoupení na vyhlášené téma, průběžné testy, půlsemestrální zkouška, semestrální zkouška, a další. Maximální počet bodů je "100". Do dokumentace o studiu (zkušební zprávy) se zapíše celkový počet bodů a klasifikační symbol dle zpřesněné klasifikace a bodové stupnice podle "European Credit Transfer System (ECTS)" (A; B; C; D; E; F). Vážený studijní průměr se pak počítá ze zpřesněného číselného vyjádření klasifikace ECTS (A=1; B=1,5; C=2; D=2,5; E=3). Hodnoticí systém je založen na použití kreditů a je kompatibilní s Evropským kreditovým systémem ECTS. Student získá daný počet kreditů po splnění všech požadavků stanovených individuálně v jednotlivých předmětech včetně složení závěrečné zkoušky předmětu. Závěrečná zkouška předmětu může být písemná, ústní nebo kombinovaná.

Vaše IPv4 adresa: 54.147.244.185
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]