Studijní obor
Management a informační technologie

Studijní program: Informační technologie, magisterský, 2-letý
Zkratka:MMI
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2009/2010MMI pro ak.r. 2009/10
2010/2011MMI pro ak.r. 2010/11
2011/2012MMI pro ak.r. 2011/12
2012/2013MMI pro ak.r. 2012/13
2013/2014MMI pro ak.r. 2013/14
2014/2015MMI pro ak.r. 2014/15
2015/2016MMI pro ak.r. 2015/16 (do zah.st. 2014/15)
2015/2016MMI pro ak.r. 2015/16 (od zah. st. 2015/16)
2016/2017MMI pro ak.r. 2016/17 (do zah.st. 2014/15)
2016/2017MMI pro ak.r. 2016/17 (od zah. st. 2015/16)
2017/2018MMI pro ak.r. 2017/18 (od zah. st. 2015/16)
2018/2019MMI pro ak.r. 2018/19
2019/2020MMI pro ak.r. 2019/20

Zařazení do studijního programu:

Studijní obor Management a IT (ve zkratce MMI) je oborem navazujícího magisterského studijního programu Informační technologie a řídí se společnými zásadami, podmínkami a kriterii, která jsou podrobně definována ve společné části akreditační dokumentace studijního programu a dále společnými předpisy a směrnicemi VUT a FIT VUT, jak jsou uvedeny na internetových adresách www.vutbr.cz a www.fit.vutbr.cz.

Cíle studia:

Výchova odborníka a řídicího pracovníka se znalostmi informačních technologií, programování, počítačové grafiky, technické a ekonomické správě a obchodu s technickými produkty.

Rozsah státních závěrečných zkoušek:

Státní závěrečná zkouška (SZZ) má dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z předmětu "Management a Informační Technologie", jehož náplň vychází z vybraných povinných předmětů na oboru MMI, kterými jsou (Teoretická informatika, Matematické struktury v informatice, Funkcionální a logické programování, Paralelní a distribuované algoritmy, Management projektů, Zpracování obrazu, Ekonomie informačních produktů, Strategické řízení informačních systémů, Marketing, Strategický management a Manažerská ekonomika).

Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů, a studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 2 měsíce před SZZ v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.

Profil absolventa:

 • Studium oboru Management a Informační Technologie a je zaměřeno na přípravu vedoucích a řídících pracovníků v oblasti informačních technologií.
 • Studenti získají kromě širokého základu znalostí z oboru informačních technologií i potřebné znalosti z oblasti marketingu, managementu, projektového řízení, ekonomie a dalších dovedností, souvisejících s podnikatelskou a řídicí činností.
 • Tyto znalosti mohou absolventi uplatnit zejména ve vedoucích a řídicích činnostech a funkcích technických pracovníků ve vývoji a výzkumu, v projektovém řízení, v řízení výroby prostřednictvím IT, dále ve funkcích podnikových manažerů, v plánování a programování informačních systémů, v technických službách vnitřního a zahraničního obchodu, ve všech oblastech státního a soukromého podnikání nejen IT charakteru. Výuka v tomto oboru navazuje na korespondující teoretické základy s rozsáhlým využitím počítačové podpory.
Obsah a rozsah odborné praxe:

Nepožaduje se.

Příklad témat závěrečných prací:
Příklady témat diplomových prací, vypisovaných na oboru:
 • Ekonomická efektivnost informačního systému.
 • Návrh strategie uvedení nového softwarového produktu na trh.
 • Optimalizace nákladů vybraného podnikatelského subjektu.
 • Hodnocení finančního zdraví firmy, návrhy na zlepšení.
 • Návrh firemní strategie rozvoje.
 • Inovace marketingové kampaně stávajícího produktu.
 • Predikce hospodářského vývoje použitím pokročilých statistických metod.
 • Využití fuzzy logiky pro vývoj kapitálových trhů.
 • Založení podnikatelského subjektu, zpracování podnikatelského záměru.
 • Sofistikované metody projektového řízení.

Na oboru bylo obhájeno od poslední akreditace celkem 58 diplomových prací. Mezi ně patří například:

 • Vizualizace rizik v managementu projektů
 • Odvození slovníku pro nástroj Process Inspector na platformě SharePoint
 • Certifikace CMMI ve vývoji software v agilním prostředí
 • Zásuvný modul systému JIRA pro automatické přiřazování tiketů
 • Podpora auditu systému managementu kvality projektů
 • Zpracování obchodních dat finančního trhu
 • Systém pro podporu komunikace agilního řízení projektů.

Všechny obhájené diplomové práce jsou zveřejněny zde: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP.

Vaše IPv4 adresa: 3.91.157.213
Přepnout na https