Studijní obor
Matematické metody v informačních technologiích

Studijní program: Informační technologie, magisterský, 2-letý
Zkratka:MMM
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2009/2010MMM pro ak.r. 2009/10
2010/2011MMM pro ak.r. 2010/11
2011/2012MMM pro ak.r. 2011/12
2012/2013MMM pro ak.r. 2012/13
2013/2014MMM pro ak.r. 2013/14
2014/2015MMM pro ak.r. 2014/15
2015/2016MMM pro ak.r. 2015/16
2016/2017MMM pro ak.r. 2016/17
2017/2018MMM pro ak.r. 2017/18
2018/2019MMM pro ak.r. 2018/19
2019/2020MMM pro ak.r. 2019/20

Zařazení do studijního programu:

Studijní obor Matematické metody v informačních technologiích (ve zkratce MMM) je oborem navazujícího magisterského studijního programu Informační technologie. Řídí se společnými podmínkami, kritérii a zásadami, které jsou podrobně definovány ve společné části akreditační dokumentace uvedeného studijního programu a dále společnými předpisy a směrnicemi VUT a FIT VUT vystavenými na WWW stránkách www.vutbr.cz a www.fit.vutbr.cz.

Cíle studia:

Cílem studijního oboru Matematické metody v informačních technologiích je seznámit studenty s hlubšími matematickými základy informačních technologií a naučit je chápat, prakticky aplikovat i dále rozvíjet pokročilé technologie z těchto základů vycházející. V oborově povinných předmětech si studenti zejména prohloubí své znalosti matematiky a teoretických základů informatiky a seznámí se s jejich pokročilými aplikacemi ve vybraných oblastech informačních technologií. Konkrétně se přitom jedná o oblast překladačů, metod automatizované analýzy, verifikace a testování korektnosti počítačových systémů, oblast vysoce náročných vědeckotechnických výpočtů, oblast modelování, simulace a optimalizace či oblast aplikací teorie her pro podporu racionálního strategického rozhodování v konfliktních situacích (mj. např. v ekonomii, bezpečnosti apod.). Nabídka volitelných předmětů spolu s technickým projektem a diplomovou prací pak umožní studentům individuální výběr užšího zaměření na různé teoretické i aplikační oblasti. Získání hlubších teoretických znalostí a seznámení se s různými způsoby jejich uplatnění umožní absolventům aplikovat v praxi různé vysoce pokročilé moderní technologie, včetně technologií nově vyvíjených a nekonvenčních, umožní jim uplatnit se ve společnostech (či divizích společností) zaměřených na výzkum, vývoj a aplikace nových informačních technologií s výraznými matematickými základy, případně jim poskytne důkladnou průpravu pro následné doktorské studium.

Rozsah státních závěrečných zkoušek:

Státní závěrečná zkouška (SZZ) má dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích. Tématické okruhy přitom pokrývají povinné předměty oboru Matematické metody v informačních technologiích. Oborově povinnými předměty jsou Matematické struktury v informatice, Teoretická informatika, Logika, Grafové algoritmy, Paralelní a distribuované algoritmy, Funkcionální a logické programování, Formální analýza a verifikace, Petriho sítě, Vysoce náročné výpočty, Výstavba překladačů a Teorie her. Rada studijního oboru schválí výběr konkrétních tématických okruhů a studenti jsou o těchto tématických okruzích informováni nejméně 2 měsíce před SZZ v daném akademickém roce.

Profil absolventa:

 • Absolvent má hluboké znalosti matematických základů informačních technologií a různých jejich pokročilých aplikací, zejména pak z oblasti překladačů, metod automatické analýzy a verifikace korektnosti počítačových systémů, počítačem podporovaného modelování, simulace a optimalizace, zajištění odolnosti počítačových systémů proti poruchám, teorie her, technologií pro náročné vědeckotechnické výpočty, kryptografie a kódování či nekonvenčních a nově vyvíjených výpočetních platforem.
 • Absolvent je kvalifikačně připraven na výzkum, vývoj a aplikace nejrůznějších pokročilých technologií vyžadujících hlubší pochopení matematických základů informatiky, včetně technologií vysoce nekonvenčních. Získané znalosti teoretických základů informačních technologií umožňují absolventovi vysokou flexibilitu a snazší osvojení nových poznatků a technologií.
 • Absolventi oboru najdou uplatnění především ve vývojových a výzkumných odděleních ale i provozních pracovištích nejrůznějších firem a institucí zabývajících se vývojem a aplikacemi pokročilých technologií z oblasti automatické analýzy, verifikace a testování počítačových systémů, překladačů, technologiemi pro syntézu hardware či software z vysokoúrovňových specifikací, modelováním, simulací či optimalizací systémů (a to např. i na pracovištích zabývajících se simulací, predikcí či optimalizací v energetice, ekonomii, bezpečnosti apod.), technologiemi pro vědeckotechnické výpočty či vývojem kritických systémů se zvláštním důrazem na spolehlivost a bezpečnost. S ohledem na své hluboké znalosti algoritmizace se ale mohou uplatnit v komerční sféře i v jiných odvětvích informačních technologií zaměřených na vývoj a provoz komplexních a výpočetně náročných softwarových systémů (např. při provozu a optimalizaci rozsáhlých databází, informačních systémů, sítí apod.). Významná je také možnost uplatnění absolventů ve školství a vědě.
Obsah a rozsah odborné praxe:

Praxe není požadována.

Příklad témat závěrečných prací:
Příklady témat diplomových prací, vypisovaných na oboru:
 • Formální verifikace korektnosti ovladačů v operačních systémech
 • Automatizované metody hledání chyb v překladačích
 • Automatizovaná podpora pro programování aplikačně specifických procesorů
 • Gramatické systémy s rozptýleným kontextem a zpracování přirozeného jazyka
 • Simulace vybraných jevů v jádru Linuxu s ohledem na výkon operačního systému
 • Aplikace matematické teorie her a simulace při analýze situace na trhu s elektřinou
 • Modelem řízený návrh kritických aplikací založený na teorii systémů
 • Vysoce přesné výpočty v reálném čase
 • Paralelní řešení obyčejných diferenciálních rovnic vyšších řádů
 • Izomorfismus jak v obecných, tak i speciálních grafech.

Na oboru bylo obhájeno od poslední akreditace celkem 6 diplomových prací. Mezi ně patří například:

 • Vývojové prostředí numerických integrátorů
 • Statická analýza možných hodnot proměnných v programech v C
 • Lidské rozhraní k automatovým knihovnám nástroje MONA
 • Nástroj pro vyvolávání chyb založený na infrastruktuře Systemtap
 • Efektivní algoritmy pro vysoce přesný výpočet elementárních funkcí.

Všechny obhájené diplomové práce jsou zveřejněny zde: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP.

Vaše IPv4 adresa: 3.95.23.35
Přepnout na https