Studijní obor
Informační systémy

Studijní program: Informační technologie, magisterský, 2-letý
Zkratka:MIS
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2005/2006MIS pro ak.r. 2005/6
2006/2007MIS pro ak.r. 2006/7
2007/2008MIS pro ak.r. 2007/8
2008/2009MIS pro ak.r. 2008/9
2009/2010MIS pro ak.r. 2009/10
2009/2010MIS pro ak.r. 2009/10 - dobíhající
2010/2011MIS pro ak.r. 2010/11
2010/2011MIS pro ak.r. 2010/11 - dobíhající
2011/2012MIS pro ak.r. 2011/12
2011/2012MIS pro ak.r. 2011/12 - dobíhající
2012/2013MIS pro ak.r. 2012/13
2013/2014MIS pro ak.r. 2013/14
2014/2015MIS pro ak.r. 2014/15
2015/2016MIS pro ak.r. 2015/16
2016/2017MIS pro ak.r. 2016/17
2017/2018MIS pro ak.r. 2017/18
2018/2019MIS pro ak.r. 2018/19
2019/2020MIS pro ak.r. 2019/20

Zařazení do studijního programu:

Studijní obor Informační systémy (ve zkratce MIS) je jedna větev navazujícího magisterského studijního programu Informační technologie a řídí se společnými zásadami, podmínkami a kriterii, která jsou podrobně definována ve společné části akreditační dokumentace uvedeného studijního programu, a dále společnými předpisy a směrnicemi VUT a FIT VUT, jak jsou uvedeny na internetových adresách www.vutbr.cz a www.fit.vutbr.cz.

Cíle studia:

Seznámit studenty s teorií, technologiemi a postupy používanými při vývoji informačních systémů a naučit je takové systémy vyvíjet s použitím moderních vývojových prostředků, metod a technologií. V povinných předmětech si studenti prohloubí znalosti získané v bakalářském studiu především v oblasti databázových a informačních systémů, operačních systémů, počítačových sítí a počítačové grafiky. Pozornost je věnována také problematice bezpečnosti informačních systémů. Výběrem volitelných předmětů se může student dále zaměřit na prohloubení teoretických základů z oblasti formálních specifikací či kryptografie nebo se zaměřit praktičtěji například na tvorbu internetových aplikací a aplikací v distribuovaném prostředí.

Rozsah státních závěrečných zkoušek:

Státní závěrečná zkouška má dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z oboru Informační systémy, jehož náplň vychází z vybraných povinných předmětů na oboru MIS, kterými jsou Funkcionální a logické programování, Matematické struktury v informatice, Pokročilé databázové systémy, Počítačová grafika, Teoretická informatika, Přenos dat, počítačové sítě a protokoly, Pokročilé operační systémy, Paralelní a distribuované algoritmy, Analýza a návrh informačních systémů, Bezpečnost informačních systémů a Pokročilé informační systémy. Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů, a studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 2 měsíce před státní zkouškou v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.

Profil absolventa:

 • Absolvent se orientuje v komponentách a architekturách informačních systémů, dovede integrovat technické a programové produkty při vytváření informačních systémů. Orientuje se v technologiích a důležitých standardech používaných při projektování informačních systémů a umí je aplikovat.
 • Absolvent je připraven pro projektování, provoz a správu informačních systémů, dále pro výzkumnou a vývojovou práci v oblasti metod, nástrojů a technologií pro tvorbu programových aplikací a rozsáhlých programových systémů. Rozumí principům řízení projektu a je schopen tyto aplikovat při vývoji programových systémů pracujících v prostředí počítačových sítí. Je schopen pracovat jak samostatně tak v týmu, prezentovat ústně i písemně výsledky a dále se vzdělávat.
 • Možné uplatnění je v profesích jako projektant informačních nebo obecně programových systémů, systémový integrátor, programátor, správce databázových a informačních systémů, bezpečnostní správce. Absolvent oboru uplatní získané vzdělání ve vývojových a výzkumných odděleních firem a institucí zabývajících se vývojem programových systémů a u firem, které informační systémy provozují, například v institucích státní a místní správy, v armádě, ve školství, ve zdravotnictví a prakticky ve všech průmyslových podnicích.
Obsah a rozsah odborné praxe:

Není požadována.

Příklad témat závěrečných prací:
Příklady témat diplomových prací, vypisovaných na oboru:
 • Integrace podnikových aplikací
 • Informační portál studentských organizací
 • Transakční server v prostředí .NET
 • Získávání asociačních pravidel z databází
 • Získávání znalostí z databází a jeho aplikace v texturní analýze
 • Částečně paralelní generování jazyků
 • Distribuovaný překlad
 • Bezpečný P2P komunikátor v prostředí Internetu s ochranou typu firewall
 • Programová podpora pro posuzování procesu vývoje softwaru.

Na oboru bylo obhájeno od poslední akreditace celkem 152 diplomových prací. Mezi ně patří například:

 • Dolování z dat v prostředí informačního systému K2
 • Grafická nadstavba pro systém získávání znalostí
 • MongoDB jako datové úložiště pro Google App Engine SDK
 • Multigramatiky a syntaktická analýza založená na nich
 • Generátor databázové vrstvy aplikací
 • Compiler of a Language with User-Defined Syntax for New Constructs
 • Methodology of Construction Compiler Front-End and Its Integration into the GNU Compiler Collection
 • Technologie pro perzistenci objektů v Javě.

Všechny obhájené diplomové práce jsou zveřejněny zde: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP.

 

Vaše IPv4 adresa: 3.91.157.213
Přepnout na https