Studijní obor
Počítačová grafika a multimédia

Studijní program: Informační technologie, magisterský, 2-letý
Zkratka:MGM
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant oboru:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2005/2006IT - magistr MGM pro ak.r. 2005/6
2006/2007IT - magistr MGM pro ak.r. 2006/7
2007/2008IT - magistr MGM pro ak.r. 2007/8
2008/2009IT - magistr MGM pro ak.r. 2008/9
2009/2010IT - magistr MGM pro ak.r. 2009/10
2009/2010IT - magistr MGM pro ak.r. 2009/10 - dobíhající
2010/2011IT - magistr MGM pro ak.r. 2010/11
2010/2011IT - magistr MGM pro ak.r. 2010/11 - dobíhající
2011/2012IT - magistr MGM pro ak.r. 2011/12
2011/2012IT - magistr MGM pro ak.r. 2011/12 - dobíhající
2012/2013IT - magistr MGM pro ak.r. 2012/13 (do zah.st. 2011)
2012/2013IT - magistr MGM pro ak.r. 2012/13 (od zah.st. 2012)
2013/2014IT - magistr MGM pro ak.r. 2013/14 (do zah.st. 2011)
2013/2014IT - magistr MGM pro ak.r. 2013/14 (od zah.st. 2012)
2014/2015IT - magistr MGM pro ak.r. 2014/15 (do zah.st. 2011)
2014/2015IT - magistr MGM pro ak.r. 2014/15 (od zah.st. 2012)
2015/2016IT - magistr MGM pro ak.r. 2015/16 (od zah.st. 2012/13)
2016/2017IT - magistr MGM pro ak.r. 2016/17
2017/2018IT - magistr MGM pro ak.r. 2017/18 (do zah. st. 2016/17)
2017/2018IT - magistr MGM pro ak.r. 2017/18 (od zah. st. 2017/18)
2018/2019IT - magistr MGM pro ak.r. 2018/19 (do zah. st. 2016/17)
2018/2019IT - magistr MGM pro ak.r. 2018/19 (od zah. st. 2017/18)
Zařazení oboru do studijního programu:

Studijní obor Počítačová grafika a multimédia (ve zkratce MGM) je oborem navazujícího magisterského studijního programu Informační technologie a řídí se společnými zásadami, podmínkami a kriterii, která jsou podrobně definována ve společné části akreditační dokumentace studijního programu a dále společnými předpisy a směrnicemi VUT a FIT VUT, jak jsou uvedeny na internetových adresách www.vutbr.cz a www.fit.vutbr.cz.

Cíle studia:

Cílem studia oboru Počítačová grafika a multimédia je naučit studenty teorii, technologii, postupům a dovednostem v oblasti počítačové grafiky a multimédií. Povinné předměty jsou určeny ke zdokonalení základů a k prohloubení znalostí syntézy obrazů v počítačové grafice, zpracování a rozpoznávání řeči, algoritmů pro práci se zvukem a videosekvencemi v multimédiích a tvorby systémů pro komunikaci člověka s počítačem. Smyslem volitelných předmětů oboru je umožnit studentům zaměřit se dle jejich vlastní volby na prohlubování znalostí teoretických základů a specializovat se například na počítačovou grafiku, zpracování zvuku a řeči či na zpracování obrazů nebo na multimédia. Předpokládá se uplatnění absolventů ve výzkumu a vývoji systémů, které jsou založeny na využití počítačového zpracování obrazu nebo zvuku.

Rozsah státních závěrečných zkoušek:

Státní závěrečná zkouška (SZZ) má dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z předmětu "Počítačová grafika a multimédia", jehož náplň vychází z vybraných povinných předmětů na oboru MGM, kterými jsou Hardware/Software Codesign, Pokročilé databázové systémy, Počítačová grafika, Inteligentní systémy, Teoretická informatika, Matematické struktury v informatice, Fyzikální optika, Multimédia, Počítačové vidění, Zpracování obrazu, Zpracování řečových signálů a Pokročilá počítačová grafika. Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů, a studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 2 měsíce před SZZ v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.

Profil absolventa oboru:

 • Absolvent má znalost teorie, technologie, postupů a dovedností v rozsahu umožňujícím výzkumnou a vývojovou činnost v oblastech počítačové grafiky a multimédií včetně projektů zabývajících se uživatelskými rozhraními, zpracováním obrazu nebo zpracování zvuku a řeči.
 • Absolvent se orientuje v široké oblasti počítačové grafiky a multimédií a v principech řízení projektů. Absolvent má schopnosti aplikace zásad vývoje, návrhu a aplikací ve všech oblastech nasazení výpočetní techniky. Má schopnost navrhnout a provést experiment, analyzovat a interpretovat výsledky, pracovat jak samostatně, tak v týmu, prezentovat ústně i písemně výsledky a dále se vzdělávat a adaptovat na nové požadavky praxe.
 • Absolvent má možnost uplatnění ve velkém spektru pracovních příležitostí, které vyžadují znalost informačních technologií, zpracování obrazových, video nebo zvukových dat, zejména v týmech vyvíjejících programové vybavení, dále v průmyslových aplikacích, reklamních agenturách, rozhlasových a televizních studiích, při vědeckotechnických simulacích, tvorbě počítačových her, a v institucích státní a místní správy, v armádě, ve školství, ve zdravotnictví a prakticky ve všech průmyslových podnicích.
Obsah a rozsah odborné praxe:

Nepožaduje se.

Příklad témat závěrečných prací:
Příklady témat diplomových prací, vypisovaných na oboru:
 • Metodika tvorby uživatelských rozhraní ve 3D prostoru
 • Akcelerace zpracování obrazu pomocí signálových procesorů a programovatelných logických čipů
 • Hledání klíčových slov v řeči
 • Knihovna obrazových operací v reálném čase
 • Kódování řečových signálů na velmi nízkých bitových rychlostech
 • Komponenty pro práci s 3D modely
 • Rekonstrukce 3D scény z dvojic snímků
 • Knihovna pro práci s 3D rastrem
 • Robustní rozpoznávání fonémů
 • Tvorba počítačových her ve 3D prostředí
 • Zpracování textů v přirozeném jazyce.

Na oboru bylo obhájeno od poslední akreditace celkem 177 diplomových prací. Mezi ně patří například:

 • Interaktivní editor a prohlížeč animací
 • Vyhledávání v záznamech řeči
 • Automatický generátor komiksů
 • Vizualizace značených buněk modelového organismu
 • Automatické ukládání digitálního satelitního vysílání
 • Detekce elipsy v obraze
 • Intersession Variability Compensation in Language and Speaker Identification
 • Changing Object Appearance by Adding Fur.

Všechny obhájené diplomové práce jsou zveřejněny zde: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP.

Vaše IPv4 adresa: 54.82.73.21
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]