Studijní obor
Inteligentní systémy

Studijní program: Informační technologie, magisterský, 2-letý
Zkratka:MIN.
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Zbořil František V., doc. Ing., CSc.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2005/2006MIN pro ak.r. 2005/6
2006/2007MIN pro ak.r. 2006/7
2007/2008MIN pro ak.r. 2007/8
2008/2009MIN pro ak.r. 2008/9
2009/2010MIN pro ak.r. 2009/10 - dobíhající
2010/2011MIN pro ak.r. 2010/11 - dobíhající
2011/2012MIN pro ak.r. 2011/12 - dobíhající

Zařazení do studijního programu:

Studijní obor Inteligentní systémy (ve zkratce MIN) je oborem navazujícího magisterského studijního programu Informační technologie. Řídí se společnými podmínkami, kritérii a zásadami, které jsou podrobně definovány ve společné části akreditační dokumentace uvedeného studijního programu a dále společnými předpisy a směrnicemi VUT a FIT VUT vystavenými na WWW stránkách www.vutbr.cz a www.fit.vutbr.cz.

Cíle studia:

Seznámit studenty s teoriemi, technologiemi a postupy používanými při vývoji inteligentních systémů a naučit je takové systémy vyvíjet s použitím moderních prostředků, metod a technologií. V povinných předmětech si studenti rozšíří znalosti získané v bakalářském studiu především o znalosti týkající se práce s nepřesnými a neúplnými informacemi. Nabídka volitelných předmětů spolu s technickým projektem a diplomovou prací umožní studentům individuální výběr užšího zaměření na různé teoretické i aplikační oblasti. Absolventi oboru se uplatní při výzkumu, vývoji a konstrukci nejrůznějších inteligentních systémů. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny aktuální požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech informačních technologií.

Rozsah státních závěrečných zkoušek:

Státní závěrečná zkouška (SZZ) dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z předmětu "Inteligentní systémy a jejich modely", jehož náplň vychází z vybraných povinných předmětů na oboru MIN, kterými jsou Hardware/Software Codesign, Pokročilé databázové systémy, Počítačová grafika, Inteligentní systémy, Teoretická informatika, Matematické struktury v informatice, Agentní a multiagentní systémy, Paralelní a distribuované algoritmy, Simulační nástroje a techniky, Soft Computing, Získávání znalostí z databází, Kryptografie a Petriho sítě. Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů, a studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 2 měsíce před SZZ v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.

Profil absolventa:

 • Absolvent má všeobecné znalosti teorie inteligentních systémů a dovednosti navrhování, konstruování a aplikačního využití těchto systémů se speciálním zaměřením na problematiku počítačového vidění, zpracování přirozeného jazyka, získávání znalostí z databází, inteligentních senzorových a řídicích systémů.
 • Absolvent je kvalifikačně připraven na výzkum, vývoj a konstrukce nejrůznějších inteligentních systémů, od jednoduchých vestavěných systémů v domácích spotřebičích po vysoce komplexní inteligentní systémy autonomních mobilních robotů.
 • Absolventi oboru najdou uplatnění především ve vývojových a výzkumných odděleních a provozních pracovištích nejrůznějších firem a institucí zabývajících se vývojem systémů se zakomponovanými inteligentními podsystémy, a v armádě, ve školství, ve zdravotnictví a prakticky ve všech průmyslových podnicích.
Obsah a rozsah odborné praxe:

Praxe není požadována.

Příklad témat závěrečných prací:
 • Expertní systém pro návrh osvětlení interiérů
 • Dolování znalostí z databáze záchranné služby
 • Řídicí systém inteligentní budovy
 • Komunikace v multiagentních systémech
 • Simulace sociálního chování agentů
 • Rozpoznávání prostředí laboratoře
 • Rozpoznávání řečových příkazů
 • Zabezpečení lokalizace polohy mobilních zařízení
 • Vytváření modelu okolního prostředí a navigace robota
 • Simulace pohybu robota.

Na oboru bylo obhájeno od poslední akreditace celkem 80 diplomových prací. Mezi ně patří například:

 • AdaBoost v počítačovém vidění 
 • Modernizace GIS systému GRASS
 • Experimenty s rojovou inteligencí (swarm intelligence)
 • Prefixové omezení řízených gramatických systémů
 • Zjednoznačňování slovních významů
 • Inteligentní bojové jednotky
 • Platforma pro mobilní agenty v bezdrátových senzorových sítích
 • Návrh a implementace modelů efektů v simulačním systému OneSAF Testbed Baseline.

Všechny obhájené diplomové práce jsou zveřejněny zde: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP.

Vaše IPv4 adresa: 3.91.157.213
Přepnout na https