Studijní obor
Počítačové systémy a sítě

Studijní program: Informační technologie, magisterský, 2-letý
Zkratka:MPS
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2005/2006MPS pro ak.r. 2005/6
2006/2007MPS pro ak.r. 2006/7
2007/2008MPS pro ak.r. 2007/8
2008/2009MPS pro ak.r. 2008/9
2009/2010MPS pro ak.r. 2009/10 - dobíhající
2010/2011MPS pro ak.r. 2010/11 - dobíhající

Zařazení do studijního programu:
Studijní obor Počítačové systémy a sítě není od ak. r. 2009/10 otevírán a je nahrazen novými studijními obory Počítačové a vestavěné systémy a Počítačové sítě a komunikace.
Cíle studia:
Studenti se seznámí s teoretickými aspekty popisu chování, metodikou modelování chování, návrhem, ověřováním návrhů a testováním počítačových systémů a sítí, naučí se syntéze a analýze základních funkčních jednotek počítačů a číslicových zařízení. Studenti budou dále seznámeni s výstavbou a činností rozsáhlých počítačových systémů s důrazem na víceprocesorové a distribuované systémy. Porozumí principům formálních specifikací a jejich uplatnění při návrhu vestavěných systémů, budou schopni uplatnit pokročilé techniky a algoritmy pro rychlý návrh a implementaci typických aplikací. Studenti porozumí základním koncepcím a principům počítačových komunikací a počítačových sítí, tj. se síťovými službami a příslušnými protokoly. Budou připraveni na správu síťových aplikací a sítí.
Rozsah státních závěrečných zkoušek:
Státní závěrečná zkouška (SZZ) dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z předmětu "Počítačové systémy a sítě", jehož náplň vychází z vybraných povinných předmětů na oboru MPS, kterými jsou Hardware/Software Codesign, Pokročilé databázové systémy, Počítačová grafika, Inteligentní systémy, Teoretická informatika, Matematické struktury v informatice, Architektura procesorů, Návrh externích adaptérů a vestavěných systémů, Přenos dat, počítačové sítě a protokoly, Architektura a programování paralelních systémů, Internetové aplikace a Pokročilé komunikační systémy. Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů, a studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 2 měsíce před SZZ v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.
Profil absolventa:
 • Absolventi se orientují v architekturách počítačů a sítí, dovedou integrovat technické a programové prostředky a optimalizovat jejich konfiguraci, predikovat výkonnost systémů, vytvářet síťové, internetové a paralelní aplikace. Umějí navrhovat vestavěné systémy na bázi mikroprocesorů, DSP a mikrořadičů, specializovaná rozhraní i rozhraní na Internet.
 • Absolventi jsou připraveni pro projektování, provoz a správu sítí i vysoce výkonných paralelních systémů, dále pro výzkumnou a vývojovou práci v oblasti zákaznických, řídicích a vestavěných výpočetních systémů. Rozumí principům řízení projektů, jsou schopni navrhnout a provést experiment, analyzovat a interpretovat data, pracovat samostatně i v týmu, prezentovat ústně i písemně výsledky a dále se vzdělávat. Snadno se adaptují i na náročné vědecké výpočty a simulace, číslicové zpracování signálů a obrazů nebo pokročilé internetové aplikace či e-vzdělávání.
 • Absolventi se uplatní jako systémoví programátoři, projektanti a správci sítí, systémoví integrátoři, vývojoví pracovníci pro návrh a rychlé prototypování kombinovaných "hardware/software" systémů založených na počítačích, distribuovaných číslicových řídicích systémů i zákaznických a programovatelných obvodů a rozhraní, ve vývojových a výzkumných odděleních pro technické a programové vybavení počítačů a sítí a u provozovatelů sítí v institucích státní a místní správy, v armádě, ve školství, ve zdravotnictví a prakticky ve všech průmyslových podnicích.
Obsah a rozsah odborné praxe:
Není požadována.
Příklad témat závěrečných prací:
Příklady témat dipomových prací, vypisovaných na oboru:
 • Hardwarová podpora pro zpracování multimediálních dat
 • Komprese dat s využitím waveletů Daubechies
 • Predikce a ladění výkonnosti paralelních aplikací
 • Optimalizace procesu aplikace testu číslicových obvodů a systémů
 • Prostředky návrhu vestavěných aplikací
 • Využití evolučních algoritmů při syntéze číslicových podsystémů
 • Genetické algoritmy pro generování testů
 • Síťový přístup k vestavěnému systému
 • Prostředek pro proveditelné specifikace vestavěných systémů
 • Návrh speciálních procesorů s několika jednotkami ALU

Vaše IPv4 adresa: 54.243.26.210
Přepnout na https